Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená jinými - umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle. Za nebezpečí zvláštní povodně se považuje situace při vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt
  • teroristický útok
Nad územím SO ORP Vítkov (na území SO ORP Bruntál) se nachází dvě vodní díla, která spadají z hlediska klasifikace TBD do I. kategorie.Jsou to přehradní nádrže Slezská Harta a Kružberk. Základní údaje o těchto vodních dílech naleznete v kapitole Odtokové poměry. U obou těchto vodních děl existuje teoretická možnost ohrožení zvláštní povodní. Další vodní díla ve SO ORP Vítkov spadájí do IV. kategorie.