Činnost povodňového orgánu po povodni

Povodňová komise ORP Vítkov bezprostředně po povodni:

  • odvolává podle vývoje povodňové situace II. nebo III SPA. Odvolání SPA oznamuje povodňovému orgánu Moravskoslezského kraje, správci toku (Povodí Odry, státní podnik, Lesy České republiky, s. p.), HZS KOPIS Moravskoslezského kraje
  • podílí se na organizaci obnovy povodní narušených funkcí zasaženého území
  • podílí se společně s povodňovými orgány obcí a se zástupci správců toků na provádění povodňových prohlídek postižených území
  • zajišťuje sepsání povodňových škod na území zasaženém povodní
  • podílí se na odstraňování povodňových škod
  • shromažďuje materiály na vypracování souhrnné zprávy o povodni
  • zajišťuje náhradní stravování a ubytování osobám postižených povodní
  • zpracovává souhrnnou zprávu o povodni, kterou poskytuje do 3 měsíců povodňovému orgánu Moravskoslezského kraje a správci toků (Povodí Odry, státní podnik, Lesy České republiky, s. p.)

 

Obnovení povodní narušených funkcí v povodní zasaženém území

Po povodni je důležité zejména zajistit obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu a obnovit narušená telefonická spojení. V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob), smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení. Postupně se pak provádí revitalizace celého povodní zasaženého území včetně odklizovacích a úklidových prací, obnovy poškozených pozemních komunikací a odstraňování následků dalších škod.

V případě nutnosti se provádí sanační a hygienická opatření (deratizace a dezinfekce). K této činnosti lze vyžádat odbornou pomoc u Krajské hygienické stanice. Povodňový orgán příslušné obce pomůže zajistit vyčerpání případně zaplavených prostor. Koordinuje vyčerpání vody ze zaplavených obecních studní, včetně odstranění bahnitých nánosů, dále zajišťuje posudek hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemické rozbory. Povodní postiženým občanům se poskytuje nezbytná materiální a finanční pomoc.

Zjišťování a oceňování povodňových škod

Při zjišťování výše povodní způsobených škod se vychází z podkladů, které byly získány v průběhu povodně při evidenčních a dokumentačních pracích ve spolupráci se zástupci pojišťoven a odbornými pracovníky stavebních úřadů, případně soudními znalci.

Vyhotovení souhrnné zprávy o povodni

Z každé povodně, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly během povodně prováděny zabezpečovací a záchranné práce, se zpracuje souhrnná zpráva o povodni. Zprávu o povodni zpracovává povodňový orgán města Vítkov nebo jím pověřená osoba za přispění všech členů povodňové komise. Provádí se vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, pKOPIS a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně. Zpráva o povodni se poskytuje do 3. měsíce od ukončení povodně příslušnému orgánu Moravskoslezského kraje a příslušnému správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

V případě nutnosti rozsáhlejších dokumentačních prací provede povodňový orgán ORP doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců od ukončení povodně.

Příloha: Osnova souhrnné zprávy o povodni