Charakteristika zájmového území

Oblast SO ORP Vítkov leží v Moravskoslezském kraji mezi řekami Moravicí a Odrou. Do správního obvodu ORP Vítkov spadají obce: Březová, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku, Kružberk, Melč, Moravice, Nové Lublice, Radkov, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Větřkovice, Vítkov. Statut města mají Budišov nad Budišovkou a Vítkov. Východní částí správního obvodu, konkrétně obcí Březovou, prochází významná komunikace I. třídy č. 57, vedoucí z Opavy směrem na Fulnek a dále na Nový Jičín.

Celková výměra půdy činí 27 993 ha, z toho 14 882 ha zemědělská půda (53,2 %), 10 976 ha lesní pozemky (39,2 %) a 280 ha zastavěná plocha (1 %). K 31. 12. 2012 žilo v SO ORP 13 773 obyvatel. Hustota obyvatelstva činí 49 obyvatel / km2.

Z geologického hlediska oblast náleží regionu moravskoslezské paleozoikum, jednotky jesenický kulm. Oblast je poměrně jednotvárná, tvořena spodním karbonem, především drobami, břidlicemi a slepenci. Z půd převažují mesobazické kambizemě, často oglejené až pseudoglejové. Dle geomorfologického členění náleží oblast celku Nízký Jeseník, podcelku Vítkovská vrchovina. Reliéf má převážně charakter ploché vrchoviny s různou měrou zahloubenými údolími. Typická střední nadmořská výška je 400500 m.

Roční úhrn srážek průměrně činí 700800 mm. Průměrná roční teplota regionu je 67°C. Dle Quittovi klasifikace spada západní část území do mírně teplé oblasti MT3 a východní do MT7.

Nejvýznamnější vodní toky, protékající regionem, jsou řeky Odra a Moravice.

Řeka Odra pramení v Oderských Vrších v nadmořské výšce 633 m n. m. Na území České republiky zaujímá délka 131,7 km, zbývající délka až po ústí do Baltského moře je 734 km. Odra má na rozdíl od jiných toků v ČR výjimečně určenou kilometráž. Její pramen se nachází v km 127,8 a ČR opouští v km -3,9. Důvodem je, že  tvoří část hranice a před vznikem povodí se počítalo s nulou na počátku hraničních meandrů, nikoli až na soutoku s Olší. Posun nuly kilometráže se nezrealizoval, ani to Povodí Odry naplánuje. Od pramenne po soutok s Budišovkou je Odra pod správou Vojenského újezdu Libavá, zbytek toku již spravuje Povodí Odry, s. p. Odra protéká pouze malou částí SO ORP Vítkov a tvoří krátký úsek hranice obvodu.

Řeka Moravice pramení v Hrubém Jeseníku v nadmořské výšce 1 134 m n. m. Délka toku je 99,1 km a plocha povodí zaujímá 901 km2. Z celkové délky tvoří 20,6 km zátopa údolních nádrží Slezská Harta (12,9 km) a Kružberk (7,7 km). Hlavní linie trasy Moravice je situativně poměrně členitá, ve čtyřech místech se láme do přibližně pravého úhlu. Je to v Malé Morávce, u Břidličné, západně od Razové a pod Vítkovem-Podhradím. Zalomení je důsledkem rozlámání původní jesenické paroviny do řady ker v době třetihor, kdy ve východní části republiky začínal proces alpínského vrásnění. Zlomy mezi krami tak předurčily základní trasy zdejších toků, včetně trasy Moravice.