Charakteristika zájmového území

Správní obvod ORP Ostrava se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje, na území okresu Ostrava-město, v tomto okrese je však správním obvodem jediným. Území SO ORP Ostrava a území okresu Ostrava-město je tedy totožné. Ze severní strany je správní obvod obklopen obcemi správních obvodů Hlučín a Bohumín, na východě sousedí s obcemi správních obvodů Orlová a Havířov, na jihu s obcemi obvodů Frýdek-Místek, Kopřivnice a Bílovec. Západní část sousedí s obcemi SO ORP Opava. V celém správním obvodu značně dominuje samotné město Ostrava.

Administrativní členění správního obvodu ORP Ostrava (obce a městské obvody)

Ke dni 1. 1. 2017 bylo na území správního obvodu evidováno 323 464 obyvatel, což při rozloze 331,56 km2 odpovídá hustotě zalidnění 976 obyvatel na km2. V současné podobě se správní obvod skládá z 13 obcí. Samotné město Ostrava je městem statutárním, dělí se na 23 městských obvodů. Celkem dvě obce (Ostrava a Vratimov) jsou pověřenými obecními úřady. Ve správním obvodě jsou mimo Ostravy ještě tři města – Klimkovice, Šenov a Vratimov. Právě do měst je koncentrována drtivá většina obyvatel celého zájmového území.

Využití pozemků na území SO ORP Ostrava (k 31. 12. 2016)

Druh pozemku   zastoupení [ha] zastoupení [%]
Zemědělská půda ZP celkem 15 435,5 46,6
Orná půda 10 265,9 31,0
Zahrady a ovocné sady 2 556,3 7,7
Trvalé travní porosty 2 613,3 7,9
Lesní půda   5 397,6 16,3
Zastavěné plochy   2 278,3 6,9
Vodní plochy   1 174,1 3,5
Ostatní plochy   8 870,3 26,8
Celková výměra k. ú.   33 155,7 100

Z geomorfologického hlediska se území rozkládá na hranici dvou soustav – Vněkarpatské sníženy (zde zastoupeno celky Ostravská pánev a Moravská brána) a Krkonošsko-jesenická soustava (celek Nízký Jeseník, podcelek Vítkovská vrchovina). Nejrozsáhlejší část území náleží Ostravské pánvi.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá (za referenční období let 1961-2000) většina území SO ORP Ostrava do klimatické oblasti MT 10 – mírně teplá oblast, která se vyznačuje dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a krátkou mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Krajina je otevřena severním, až severovýchodním směrem, což přináší zvýšený počet chladných zimních a jarních dnů vlivem proudění studeného vlhkého vzduchu ze Severního moře. Tyto místní klimatické podmínky jsou ale ovlivněny i antropogenně. Jde například o pozměněný reliéf, rozsah zástavby či míru koncentrace průmyslu.

Charakteristika chladné podoblasti MT10

Charakteristika
MT10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet dní s mrazem 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
  

Tokem nejvyššího řádu na území SO ORP Ostrava je řeka Odra. Jejími největšími přítoky jsou zde Opava, Ostravice a Porubka.

Vodní toky relevantní pro území správního obvodu ORP Ostrava (vybrané toky delší než 3 km)

Řeka Opava má v místě soutoku s Odrou větší plochu povodí než samotná Odra (2088,8 km2 proti 1616,3 km2), stejně tak jako průměrný průtok vody (15,0 proti 12,7 m3/s). K prvním regulačním zásahům docházelo na řece už v první polovině 19. století, nicméně z významnějších zásahů do koryta Opavy je třeba zmínit úpravu úseku řeky od Hošťálkovického kopce směrem k ústí (1933). Řeka Ostravice na svém 55 kilometru ústí do Odry přibližně na kótě 201 m n. m. V minulosti patřila k nejrozkolísanějším tokům na území ČR, její vysoké kulminační průtoky spolu s vysokým podélným sklonem a tím i s vysokou reliéfovou energií byly příčinou katastrofálních povodní, tato situace se stabilizovala výstavbou přehrad v povodí Ostravice. Na území města do Ostravice vtéká významný vodní tok Lučina. Potok Porubka, pramenící v 390 m n. m. pod obcí Pustá Polom je jedním z menších levostranných přítoků Odry, do které ústí v městské části Ostrava - Svinov ve výšce 210 m n. m.

Na území SO ORP Ostrava se nachází mnoho dalších vodních toků, těmi jsou například: Polančice, Plesenský potok, Ščučí, Trnávka, Datyňka, Frýdecký potok, Rakovec či několik bezejmenných potoků.

Nejvýznamnějšími správci vodních toků na území správního obvodu jsou: Povodí Odry, státní podnik a Lesy České republiky, s. p.

Obce a města ve správní působnosti SO ORP Ostrava

Městské obvody statutárního města Ostrava: