Vysvětlení pojmu povodeň a povodňová opatření

Povodeň (§ 64)

(1) Povodněmi se pro  účely  tohoto  zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení  hladiny  vodních  toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda  již  zaplavuje  území  mimo  koryto  vodního toku a může způsobit škody.  Povodní  je  i  stav,  kdy  voda  může způsobit škody tím, že z určitého  území  nemůže  dočasně  přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok   je   nedostatečný,  případně  dochází  k  zaplavení  území  při soustředěném  odtoku srážkových  vod.  Povodeň  může  být  způsobena přírodními jevy,  zejména  táním,  dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená  povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která  může  vést  až  k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

(2) Povodeň  začíná  vyhlášením  druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity  (§  70)  a končí odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li  v  době  odvolání  třetího  stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněž situace uvedená v odstavci 1,  při  níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity,  ale  stav  nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla  směrodatné  úrovně  pro  některý z  těchto  stupňů  povodňové aktivity   podle   povodňového   plánu   příslušného   územního  celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad.

(3) Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při:
a)    dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
b)  déletrvajících  vydatných  dešťových  srážkách,  popřípadě prognóze nebezpečí  intenzivních  dešťových  srážek,  očekávaném  náhlém  tání, nebezpečném  chodu  ledů  nebo  při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů
c)    vzniku  mimořádné  situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy

Povodňová opatření

(1) Povodňová opatření jsou přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni.

(2) Přípravná opatření jsou:
a)    stanovení záplavových území,
b)    vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,
c)    povodňové plány,
d)    povodňové prohlídky,
e)    příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,
f)     organizační a technická příprava,
g)    vytváření hmotných povodňových rezerv,
h)    příprava účastníků povodňové ochrany.

(3) Opatření při nebezpečí povodně a za povodně jsou:
a)    činnost předpovědní povodňové služby,
b)    činnost hlásné povodňové služby,
c)    varování při nebezpečí povodně,
d)    zřízení a činnost hlídkové služby,
e)    vyklizení záplavových území,
f)     řízené ovlivňování odtokových poměrů,
g)    povodňové zabezpečovací práce,
h)    povodňové záchranné práce,
i)      zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

(4) Opatření po povodni jsou:
a)    evidenční a dokumentační práce,
b)    vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod,
c)    odstranění povodňových škod a obnova území po povodni.

(5) Povodňová opatření podle odstavců 1 až 4 nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi.

Blíže jsou pojmy povodeň a povodňová opatření definována v § 64 a § 65 Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Povodňová opatření jsou blíže specifikována v kapitole Opatření k ochraně před povodněmi.