Stupně povodňové aktivity

Hlásné profily

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území SO ORP Odry se nachází jeden hlásný profil kategorie A Odry, Odra. Profil je umístěn u lávky pod mlýnem, pravý břeh. (Provozovatel: ČHMÚ Ostrava)

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Odry, Odra (kat. A) »

Profil Odry (Odra)
Platnost SPA profilu Heřmánky - soutok s Jičínkou
Plocha povodí [km2] 411,36
Průměrný roční průtok [m3/s] 3,58
Průměrný roční stav [cm] 93

N-leté průtoky vodního toku Odra [m3/s]

Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
39,2 83,9 107 169 199

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Odry (Odra)

SPA Vodní stav [cm] Průtok [m3/s]
Bdělost 200 41,1
Pohotovost 230 61,3
Ohrožení 260 83,3
Extrémní ohrožení! 360 -
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na území se nachází také hlásný profil kategorie B Fulnek, Husí potok (Provozovatel: ČHMÚ Ostrava). Profil je umístěn na pravém břehu Husího potoka nedaleko čísla popisného 393.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Fulnek, Husí potok (kat. B) »

Profil Fulnek (Husí potok)
Platnost SPA profilu Dolejší Kunčice - ústí do Odry
Plocha povodí [km2] 58,97
Průměrný roční průtok [m3/s] 0,35
Průměrný roční stav [cm] 46

N-leté průtoky vodního toku Husí potok [m3/s]

Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
4,65 12,7 17,6 32 39,8


Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. B, Fulnek (Husí potok)

SPA Vodní stav [cm] Průtok [m3/s]
Bdělost 140 5,69
Pohotovost 180 9,79
Ohrožení 230 19,8
Extrémní ohrožení! 257 -
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hladinoměrná stanice Dolejší Kunčice (Husí potok) se nachází na přemostění přes Husí potok ve městě Fulnek, v místní části Dolejší Kunčice. Jedná se o hlásný profil kategorie C (Provozovatel: Město Fulnek).

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Dolejší Kunčice, Husí potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 100
Pohotovost 130
Ohrožení 160
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hlásný profil kategorie C Klokočůvek - Odry, Odra (provozovatel: Město Odry).

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Klokočůvek - Odry, Odra »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 100
Pohotovost 160
Ohrožení 220
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hlásný profil kategorie C Vražné, Vraženský potok. Hlásný profil vybavený ultrazvukovou sondou je umístěn na mostní konstrukci v intravilánu obce Vražné - v kritickém místě vybřežení. (provozovatelem  je Obec Vražné).

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Vražné, Vraženský potok  »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 110
Pohotovost 130
Ohrožení 160
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hlásné profily kategorie C Jakubčovice nad Odrou, Odra a Jakubčovice - soutok, Odra (provozovatelem obou HP je Obec Jakubčovice nad Odrou).

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Jakubčovice nad Odrou, Odra (vodní stav měřen od spodní hrany mostu)  »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 173
Pohotovost 141
Ohrožení 68
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Jakubčovice- soutok, Odra  »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 200
Pohotovost 230
Ohrožení 260
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na části území SO ORP má také platnost hlásný profil kategorie C ve Fulneku. Hlásný profil  Fulnek, Husí potok se nachází na ul. Masarykova, na mostu místní komunikace. Jedná se o značku na betonovém pilíři (od strany zdravotního střediska). Stupně povodňové aktivity se měří od hrany mostu (provozovatel všech následujících HP: Město Fulnek).

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Fulnek, Husí potok (vodní stav měřen od spodní hrany mostu) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 260
Pohotovost 200
Ohrožení 150
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Jerlochovice, Husí potok (měřen od spodní hrany mostu) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 160
Pohotovost 120
Ohrožení 80
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Lukavec, Gručovka (měřen od spodní hrany mostu) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 140
Pohotovost 115
Ohrožení 90
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Stachovice, Husí potok (vodní stav měřen od spodní hrany mostu) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 200
Pohotovost 150
Ohrožení 100
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Pro včasnou ochranu obce Dolejší Kunčice, která je místní části města Fulnek slouží pro lepší informovanost hlásný profil kat. C Větřkovice (Husí potok), který se nachází ve střední části obce na přemostění přes Husí potok (ř. km 25,2). Provozovatelem je obec Větřkovice.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Větřkovice, Husí potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 80
Ohrožení 90
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
 
Hlásné profily na území SO ORP Odry. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 

Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

 

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za nebezpečí povodně se považuje zejména situace při:

 • dosažení určitého limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
 • náhlém tání podle meteorologické předpovědi
 • předpovědi nebezpečí intenzivních srážek
 • předpovědi silných bouřek
 • nebezpečným chodu ledů
 • při vzniku ledových zácp a nápěchů
 • vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech nastává stav bdělosti při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti tohoto díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňové komise)

 

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

II. SPA se vyhlašuje v případě, že nebezpečí povodně přeroste v povodeň, přičemž za povodeň se považuje:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoků na toku v rozhodných hlásných profilech
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, které může způsobit škody
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
 • přechodné zvýšení hladiny v toku při současném chodu ledů, případně tvorby ledových bariér s následným zpětným vzdouváním hladiny v toku a možnosti vzniku rozlivů
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti,
 • doporučení správce toku

II. SPA se vyhlašuje se i při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

Vyhlášením II. SPA se aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňové komise)

 

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Podkladem pro vyhlášení je:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoku v toku v rozhodných povodňových hlásných profilech
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučení správce toku
 • další skutečnosti charakterizující takovou míru povodňového nebezpečí
 Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňové komise)