Statut povodňové komise

 Článek 1

Úvodní ustanovení

Povodňová komise ORP Odry (dále jen „komise“) je v době povodní povodňovým orgánem obce podle zák. 254/2001, o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v systému povodňové ochrany je podřízena povodňové komisi Moravskoslezského kraje.

 

Článek 2

Složení Komise

Komise působí ve složení

 • předseda:                 starosta města Odry
 • místopředseda:       místostarosta města Odry
 • členové:                     pracovníci jmenovaní starostou města Odry

 

Článek 3

Činnost komise

Komise řídí, koordinuje, kontroluje a přijímá opatření k ochraně před povodněmi, pokud povodeň zasáhne území více obcí a je nutná koordinace prováděných opatření v rámci území s působností ORP Odry nebo pokud povodňová komise obce nestačí vlastními silami a prostředky činit potřebná opatření.

Za tím účelem:

 • 1. V systému hlásné povodňové služby zabezpečuje předávání informací o nebezpečí a průběhu povodně příslušným povodňovým orgánům a ostatním účastníkům ochrany před povodněmi.
 • 2. V rámci své územní působnosti vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity (SPA) pro jednotlivé povodňové úseky, případně rozhoduje o jiných opatřeních. O přijatých opatřeních pak informuje obce ve své územní působnosti (jichž se daná skutečnost dotýká), Ministerstvo životního prostředí ČR (povodňovou službu), Český hydrometeorologický ústav (příslušné RPP v Ostravě), příslušného správce vodního toku (tj. Povodí Odry, státní podnik v Ostravě nebo Lesy České republiky, s.p. ve Frýdku-Místku) a příslušné povodňové orgány sousedních ORP.
 • 3. Vyhodnocuje vývoj povodňové situace a podle potřeby organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů. Pokud povodňová komise převezme řízení povodňové ochrany, je povinna oznámit dotčeným povodňovým orgánům nižšího stupně den a hodinu převzetí a ukončení řízení ochrany před povodněmi a rozsah požadované spolupráce.
 • 4. V nutných případech, pokud není svolána povodňová komise uceleného povodí, nařizuje po dohodě se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů s možným dosahem v rámci územní působnosti.
 • 5. Spolupracuje v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území.
 • 6. Soustřeďuje zprávy o rozsahu a výši povodňových škod spolu s návrhy na nutná opatření k odstranění škod nebo k zabránění jejich opakování. Posuzuje účelnost provedených opatření. Připravuje zprávy pro sdělovací prostředky. Souhrnnou hodnotící zprávu o povodni zpracovává do 1 měsíce po ukončení povodně a předkládá ji k využití povodňovému orgánu vyššího stupně.
 • 7. Vede záznamy v povodňové knize.
 • 8. K operativnímu plnění úkolů si podle potřeby vytváří pracovní štáb. Komise si k jednání může také podle potřeby přizvat představitele dalších orgánů státní správy a samosprávy, a zástupce odborných organizací.

 

Článek 4

Jednání Komise

 • 1. Komise se schází k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní k projednávání závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi, zpravidla 1x ročně
 • 2. Předseda Komise je povinen ji svolat, pokud o to požádá člen, místopředseda, případně předseda povodňové komise Moravskoslezského kraje
 • 3. Komise jedná podle jednacího řádu, který je součástí povodňového plánu
 • 4. Komise si může přizvat k jednání představitele dalších orgánů veřejné správy a zástupce odborných organizací ve své územní působnosti
 • 5. Závěry z jednání komise přijímá formou usnesení, doporučení
 • 6. Sídlem je Městský úřad Odry, v případě potřeby může být jednání svolána i do jiného místa

 

Článek 5

Předseda komise

 • 1. Svolává Komisi
 • 2. Řídí jednání Komise
 • 3. Odpovídá za činnost Komise nadřízené povodňové komisi
 • 4. Jmenuje a odvolává členy Komise, pracovního štábu (operativně podle situace)
 • 5. Dává pokyn vedoucímu pracovního štábu pro jeho činnost
 • 6. Může nařídit neodkladná opatření při nebezpečí z prodlení, která předpokládá dodatečně komisi ke schválení
 • 7. Zodpovídá za zpracování povodňového plánu ORP Odry
 • 8. Zodpovídá za organizaci a koordinaci záchranných a zabezpečovacích prací na území SO ORP Odry
 • 9. Zodpovídá za informovanost o nebezpečí a průběhu povodně dle bodu 2 čl. 3 - činnost komise
 • 10. Vyhlašuje SPA v rámci územní působnosti
 • 11. Vyžaduje pomoc IZS a AČR, v případě nebezpečí z prodlení
 • 12. Vyžaduje a nařizuje pomoc od orgánů právnických osob a fyzických osob
 • 13. Schvaluje souhrnnou zprávu o povodni na území SO ORP, včetně analýzy rozsahu a výše škod a účelnosti provedených opatření
 • 14. Podepisuje doklady o majetkové újmě vzniklé za povodňové situace v důsledku opatření z nařízení Komise
 • 15. Odpovídá za aktualizaci povodňového plánu SO ORP Odry
 • 16. Prověřuje připravenost účastníků povodňové ochrany na území SO ORP Odry
 • 17. Navrhuje orgánům krizového řízení vyhlášení krizového stavu

 

Článek 6

Místopředseda komise

 • 1. Dle pokynu předsedy Komise zajišťuje svolání komise
 • 2. Sestavuje zápisy z jednání Komise
 • 3. Zajišťuje součinnost mezi Komisí a pracovním štábem
 • 4. Zajišťuje vedení povodňové knihy, kontroluje zápisy v povodňové knize
 • 5. Zajišťuje soustředění Povodňových plánů vlastníků nemovitostí na území SO ORP Odry
 • 6. Soustřeďuje zprávy hlídkové služby, fyzických a právnických osob o povodňové situaci jako podklad pro činnost Komise
 • 7. Soustřeďuje podklady pro zprávy o povodňové situaci z území
 • 8. Soustřeďuje podklady pro doložení majetkové újmy
 • 9. Zajišťuje činnost sekretariátu Komise

 

Článek 7

Spolupráce Komise s ostatními orgány, organizacemi a občany

K zajištění úkolů souvisejících se zmírněním průběhu povodní a škod jimi způsobených, může Komise v období, kdy vykonává svou činnost, vyžadovat v rozsahu stanoveném právními předpisy a schváleným povodňovým plánem pomoc složek IZS, jakož i pomoc ostatních orgánů, právnických a fyzických osob.

 

Článek 8

Zabezpečení činnosti Komise

K zabezpečení činnosti Komise slouží za povodní veškeré síly a prostředky, které má úřad ORP k dispozici. O jejich nasazení a využití rozhoduje předseda komise.

 

 Článek 9

Závěrečná ustanovení

Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení statutu povodňové komise povodňovým orgánem SO ORP Odry.

 

V Odrách dne___________

__      ____________________________

předseda povodňové komise ORP Odry