Povodňové prohlídky

Povodňové prohlídky provádí povodňový orgán, účastní se jí vybraní členové povodňové komise, a přizváni jsou zástupci Povodí Odry, státní podnik, Lesy České republiky, s.p. a zástupci obcí. Zjišťuje se, zda na vodních tocích a v záplavových územích, případně na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Mimořádné povodňové prohlídky se provádí v případě, že je vyšší sněhová pokrývka (desítky centimetrů) a jsou nižší teploty, než je běžný roční průměr. Účelem je zabezpečení dobrého odtoku z tajícího sněhu. Kontrolují se výšky hladin vodních toků na území SO ORP a posuzuje se možnost vzniku ledových bariér, zejména v místech mostních objektů.

Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (foto, video). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin a podobně). Povodňový orgán může na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů, skládek materiálu a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost správním rozhodnutím. Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilů.

Povodňová prohlídka se provádí vždy před nebezpečím vzniku povodní na příkaz předsedy povodňové komise.

Rozsah povodňové prohlídky zahrnuje prohlídku:

  • významných vodních toků v intravilánu obcí na území SO ORP, zejména stavu v okolí mostních objektů a propustků

 

Složení skupiny provádějící povodňovou prohlídku

Organizace Pracoviště Zodpovědná osoba Telefon
Správce toků Lesy České republiky, s.p.
Oblast správa toků Fr.-Místek,
Nádražní 2811, Frýdek-Místek
 Ing. Lucie Šponerová

956 951 231

  Povodí Odry s.p. - Ostrava,
Varenská 49, 701 26 Ostrava
  596 657 111
 Města, obce Město Odry Ing. Dagmar Tomanová 556 768 180
  Město Fulnek Ing. Dušan Hynčica 556 770 883
  Obec Heřmanice u Oder Mgr. Vendula Jarošová 556 748 038
  Obec Heřmánky Bc. Roman Münster 556 748 046
  Obec Jakubčovice nad Odrou Zdeňka Ambrožová 556 748 045
  Obec Luboměř Mgr. Jiří Vlček 723 725 724
  Obec Mankovice Bc. Nikola Sigmundová 556 736 598
  Městys Spálov Ludmila Sucháčková 556 729 717
  Obec Vražné Ing. Vladimír Nippert 556 730 532
  Obec Vrchy Jiřina Pešlová 724 183 271
Správce povodí Povodí Odry, státní podnik,
Varenská 49, 701 26 Ostrava
Ing. Vladimír Zdráhal 596 657 111,
596 657 240