Organizace hlídkové služby

Hlídkovou službu organizují ve své působnosti jednotlivé obce k zajištění údajů potřebných pro výkon Hlásné povodňové služby, pro řízení a koordinaci povodňových opatření a pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně. Hlídková služba je v období mimo povodňovou aktivitu zajišťována obecními úřady. V období povodně je zajišťována operativně povodňovými orgány.

Co se kontroluje:

  • místa určená ke sledování směrodatných limitů vodního stavu (hlásné profily)
  • úseky vodotečí v obcích, kapacita všech mostů, lávek a propustků (současně se přijímají opatření k zabránění ucpání průtočných profilů a k zajištění hladkého odtoku vody a plavenin), zároveň se sleduje i vývoj povodňové situace na vodotečích nad obcemi
  • stav kanalizace, kanalizačních vyústí do vodních toků, kanalizační vpusti (dle informací provozovatele)

Četnost pozorování vodní hladiny v hlásných profilech:

  • při vzniku (vyhlášení) I. SPA: minimálně 1x denně, při trvající stoupající tendenci minimálně 2 - 3x denně
  • při vzniku (vyhlášení) II. SPA: minimálně 4x denně, podle situace i častěji
  • při vzniku (vyhlášení) III. SPA: vodní stavy se kontrolují každé 3 hodiny, popřípadě častěji - podle vývoje povodňové situace

Pokyny pro hlídkovou službu:

Jakmile nastane nebezpečí povodně a hladina dosáhne výše rozhodné pro vyhlášení povodňové aktivity, začíná činnost hlídkové služby. Hlídková služba posílá zprávy (telefonicky, osobně) povodňové komisi příslušné obce. Povodňový orgán zajistí hlásnou službu ohroženým občanům a organizacím pomocí místního informačního systému (rozhlasu a sirény), operativně jinak - telefonicky, SMS, osobním doručením.

Stav, rozhodný pro odesílání varovných zpráv, je daný hladinou na vodočtu nebo není-li vodočet, dostoupí-li hladina dohodnuté výšky. Kde není vodočet ani není dohodnuta výška hladiny vody v toku, začíná odesílání varovných zpráv nebezpečí povodně v době, kdy hrozí vážné škody na životech nebo na majetku. Hlášení se podá včas se zřetelem na vývoj počasí.