Hydrologické údaje

Základní hydrologické údaje

Hlavním vodním tokem v území je řeka Odra. Teče jihovýchodním směrem a protéká samotným městem Odry. Nejvyšší průtok má řeka na jaře, naopak nejnižší na podzim či v zimě. Na zájmové území přitéká ve vesnici Loučky (část města Odry) a teče územím jihovýchodním směrem, přičemž zájmové území opouští v obci Mankovice. Od pramene po ústí Budišovky se koryto řeky Odry nachází v prakticky nedotčeném a téměř přírodním stavu, což je mj. důsledkem faktu, že leží ve vojenském újezdu Libavá, jehož dopady na vlastní tok se projevily poměrně málo. Výjimkou je pouze prostor jednoúčelové vojenské nádrže Barnov (hráz v km 99,1), sloužící v předchozí době k brodění tanků a jejíž fungování je z ekologického hlediska provázeno určitými riziky. Pod nádrží si přirozený ráz Odra ponechává až po Jakubčovice nad Odrou, pod nimi pak dále až pod zástavbou Oder a Mankovic (pod km 77) k hranici CHKO. Přes CHKO Poodří po Ostravu (po km 22,0) tvoří řeka úsek, který je v celém povodí jedním z nejméně ovlivněných toků lidskou činností. První soustavnější úpravy v prostoru, kde koryto Odry bylo spíše užší, byly zaznamenány mezi Odrami a Heřmánkami po r. 1910 v souvislosti s tehdejší výstavbou železniční tratí Suchdol n/O - Budišov n/B, která byla trasována v jejím těsném souběhu.

Významným přítokem Odry je Husí potok. Od svého pramene ve výšce 500 m n. m. teče jižním až jihovýchodním směrem, poté se pod vesnicí Vlkovice (část města Fulnek) obrací více na východ a protéká právě Fulnekem, kde do něj ústí jeho největší přítok Gručovka. Pod tímto soutokem směřuje tok opět na jihovýchod. Do řeky Odry ústí až jižně od Pustějova (mimo zájmové území) v nadmořské výšce 238 m n. m.

Na území se dále nacházejí další větší či menší toky, například: Pustějovský potok, Kletenský potok, Vraženský potok, Čermná nebo Děrenský potok.

Nejvýznamnějšími správci vodních toků na zájmovém území jsou: Povodí Odry, státní podnik a Lesy České republiky, s. p.

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků na území SO ORP Odry

Vodní tokMísto profiluř. kmPovodí [km2]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Odra Odry, Odra 81,98 411,36 39,2 83,9 107 169 199
Husí potok Fulnek, Husí potok 10,36 58,97  4,65 12,7 17,6 32 39,8

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území SO ORP Odry se nachází jeden hlásný profil kategorie A ve městě Odry na toku řece Odry. Profil umístěn u lávky pod mlýnem, pravý břeh. (Provozovatel: ČHMÚ Ostrava)

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Odry, Odra (kat. A) »

Profil Odry (Odra)
Platnost SPA profilu Heřmánky – soutok s Jičínkou
Plocha povodí [km2] 411,36
Průměrný roční průtok [m3/s] 3,58
Průměrný roční stav [cm] 93
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
39,2 83,9 107 169 199

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. A, Odry (Odra)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 200 44,0
Pohotovost 230 62,9
Ohrožení 260 83,3
Extrémní ohrožení! 361 -
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Na území se nachází také hlásný profil kategorie B (Provozovatel: ČHMÚ Ostrava). Profil je umístěn na pravém břehu Husího potoka nedaleko čísla popisného 393.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Fulnek, Husí potok (kat. B) »

Profil Fulnek (Husí potok)
Platnost SPA profilu Dolejší Kunčice - ústí do Odry
Plocha povodí [km2] 58,97
Průměrný roční průtok [m3/s] 0,35
Průměrný roční stav [cm] 46
N-leté průtoky [m3/s] 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
4,65 12,7 17,6 32 39,8

Stupně povodňové aktivity – hlásný profil kat. B, Fulnek (Husí potok)

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 140 8,48
Pohotovost 180 15,1
Ohrožení 230 25,4
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hladinoměrná stanice Dolejší Kunčice (Husí potok) se nachází na přemostění přes Husí potok ve městě Fulnek, v místní části Dolejší Kunčice. Jedná se o hlásný profil kategorie C (Provozovatel: Město Fulnek).

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Dolejší Kunčice, Husí potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 100
Pohotovost 130
Ohrožení 160
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hlásný profil Klokočůvek, kategorie C (Provozovatel: Město Odry).

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Klokočůvek - Odry, Odra »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 100
Pohotovost 160
Ohrožení 220
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hlásný profil Jakubčovice nad Odrou, kategorie C (Provozovatel: Obec Jakubčovice nad Odrou).

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Jakubčovice nad Odrou, Odra (vodní stav měřen od spodní hrany mostu)  »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 173
Pohotovost 141
Ohrožení 68
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Na části území SO ORP má také platnost hlásný profil kategorie C ve Fulneku. Hlásný profil  Fulnek P1 se nachází na ul.Masarykova, na mostu místní komunikace. Jedná se o značku na betonovém pilíři (od strany zdravotního střediska). Stupně povodňové aktivity se měří od hrany mostu (Provozovatel všech následujících HP: Město Fulnek).

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Fulnek P1, Husí potok (vodní stav měřen od spodní hrany mostu) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 260
Pohotovost 200
Ohrožení 150
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Jerlochovice P3, Husí potok (měřen od spodní hrany mostu) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 160
Pohotovost 120
Ohrožení 80
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Lukavec P4, Gručovka (měřen od spodní hrany mostu) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 140
Pohotovost 115
Ohrožení 90
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Stachovice P2, Husí potok (vodní stav měřen od spodní hrany mostu) »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 200
Pohotovost 150
Ohrožení 100
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 


Hlásné profily na území SO ORP Odry. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.