Charakteristika zájmového území

Správní obvod ORP Odry se nachází v západní části okresu Nový Jičín a spadá tedy pod správu Moravskoslezského kraje, v jehož rámci zabírá jihozápadní část. Na severní straně je území vymezeno hranicí se správními obvody Vítkov, Bílovec a velmi krátkou hranicí se správním obvodem Opava, která se nachází pouze na území města Fulnek. Na západě území hraničí se správním obvodem Olomouc, na jihu se správními obvody Hranice a Nový Jičín.

Katastrální území ORP Odry

Správní obvod Odry se celkem skládá z deseti obcí, jsou to: Fulnek, Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Luboměř, Mankovice, Odry, Spálov, Vražné a Vrchy. Pouze Spálov je městys. Statut města mají jen Fulnek a Odry. Právě v těchto městech se soustředí více než 70 % obyvatel celého správního obvodu. 

Základní údaje o obcích a městech v SO ORP Odry (k 1. 1. 2018)

 Území Počet obyvatel Celková výměra (ha) Podíl zemědělské půdy (%) Podíl zastavěných a ostatních ploch (%) Podíl vodních ploch (%) Podíl lesů (%)
Fulnek 5702 6848,4  65,7 8,0 0,7 25,6
Heřmanice u Oder 336 1195,1 54,8 6,4 0,2 38,7
Heřmánky 164 330,9 45,1 13,2 1,9 39,7
Jakubčovice nad Odrou 647 338,0 38,0 22,9 2,5 36,5
Luboměř 368 763,4 70,9 4,7 0,3 24,0
Mankovice 590 1012,0 77,9 15,2 2,1 4,8
Odry 7 236 7405,1 52,3 6,3 1,8 39,6
Spálov 873 1931,1 50,6 4,0 0,5 45,0
Vražné 838 1521,2 82,6 11,0 2,4 4,0
Vrchy 214 1054,4 60,4 4,1 0,1 35,4

Z geomorfologického hlediska se území dělí do dvou značně odlišných soustav. Drtivá většina území spadá pod Krkonošsko-jesenickou soustavu (zde zastoupena celkem Nízký Jeseník, do něhož patří okrsky Oderská kotlina, Potštátská vrchovina, Tošovická vrchovina, Heřmanická vrchovina, Melčská vrchovina, Těškovická pahorkatina a Fulnecká kotlina). Pouze jižní část území náleží soustavě Vněkarpatské sníženiny (zde zastoupen celkem Moravská brána, do které patří okrsky Oderská niva, Klimkovická pahorkatina, Bartošovická pahorkatina a Bělotínská pahorkatina). Díky styku těchto dvou geomorfologicky i geologicky odlišných oblastí jsou zde zastoupeny četné druhy hornin značně rozmanitého stáři.

Z půd převažují v západní, výše položené části, kyselé kambizemě, ostrůvkovitě pseudogleje, v nivách toků fluvizemě a ve východní částí území luvizemě.

Průměrná roční teplota vzduchu v nižších polohách se pohybuje v rozmezí od 7 – 8 °C, ve vyšších pak 6 – 7 °C. Průměrný roční úhrn srážek činí 700 – 800 mm. Dle Quittovi klimatické klasifikace spadá zájmové území do mírně teplé klimatické oblasti, konkrétně západní část spadá do oblasti MT7, pás mezi Odrami a Fulnekem do MT9 a východní část do MT10.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT7, MT9 a MT10

Charakteristika MT7 MT9 MT10
Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 400 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50