Charakteristika zájmového území

Správní obvod ORP Odry spadá pod správu Moravskoslezského kraje, v jehož rámci zabírá jihozápadní část. Na severní straně je území vymezeno hranicí se správními obvody Vítkov, Bílovec a velmi krátkou hranicí se správním obvodem Opava, která se nachází pouze na území města Fulnek. Na západě území hraničí se správním obvodem Olomouc, na jihu se správními obvody Hranice a Nový Jičín.

Ke dni 1. 1. 2020 bylo na území správního obvodu evidováno 16 928 obyvatel. Správní obvod Odry se celkem skládá z deseti obcí, jsou to: Fulnek, Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Luboměř, Mankovice, Odry, Spálov, Vražné a Vrchy. Pouze Spálov je městys. Statut města mají jen Fulnek a Odry. Právě v těchto městech se soustředí více než 70 % obyvatel celého správního obvodu.

Katastrální území ORP Odry

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska se území dělí do dvou značně odlišných soustav. Drtivá většina území spadá pod Krkonošsko-jesenickou soustavu (zde zastoupena celkem Nízký Jeseník, do něhož patří okrsky Oderská kotlina, Potštátská vrchovina, Tošovická vrchovina, Heřmanická vrchovina, Melčská vrchovina, Těškovická pahorkatina a Fulnecká kotlina). Pouze jižní část území náleží soustavě Vněkarpatské sníženiny (zde zastoupen a celkem Moravská brána, do které patří okrsky Oderská niva, Klimkovická pahorkatina, Bartošovická pahorkatina a Bělotínská pahorkatina). Díky styku těchto dvou geomorfologicky i geologicky odlišných oblastí jsou zde zastoupeny četné druhy hornin značně rozmanitého stáři.

 

Struktura půdního fondu

Z půd převažují v západní, výše položené části, kyselé kambizemě, ostrůvkovitě pseudogleje, v nivách toků fluvizemě a ve východní částí území luvizemě.

Území SO ORP Odry má celkovou rozlohu 22 401,6 ha. Z celkové rozlohy tvoří zemědělská půda 13 483,4 ha a nezemědělská půda 8 918,1 ha. 

Využití pozemků na území SO ORP Odry (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Výměra půdy celkem (ha)

22 401,6
Zemědělská půda (ha) 13 483,4
Orná půda (ha) 10 361,6
Nezemědělská půda (ha) 8 918,1
Lesní půda (ha) 6 950
Zastavěné plochy a nádvoří (ha) 270,1

 

Klimatické charakteristiky

Průměrná roční teplota vzduchu v nižších polohách se pohybuje v rozmezí od 7 – 8 °C, ve vyšších pak 6 – 7 °C. Průměrný roční úhrn srážek činí 700 – 800 mm. Dle Quittovi klimatické klasifikace spadá zájmové území do mírně teplé klimatické oblasti, konkrétně západní část spadá do oblasti MT7, pás mezi Odrami a Fulnekem do MT9 a východní část do MT10.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT7, MT9 a MT10

Charakteristika MT7 MT9 MT10
Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 400 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50