Charakteristika zájmového území

Správní obvod ORP Odry se nachází v západní části okresu Nový Jičín a spadá tedy pod správu Moravskoslezského kraje, v jehož rámci zabírá jihozápadní část. Na severní straně je území vymezeno hranicí se správními obvody Vítkov, Bílovec a velmi krátkou hranicí se správním obvodem Opava, která se nachází pouze na území města Fulnek. Na západě území hraničí se správním obvodem Olomouc, na jihu se správními obvody Hranice a Nový Jičín.

Správní obvod Odry se celkem skládá z deseti obcí, jsou to: Fulnek, Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Luboměř, Mankovice, Odry, Spálov, Vražné a Vrchy. Pouze Spálov je městys. Statut města mají jen Fulnek a Odry. Právě v těchto městech se soustředí více než 70 % obyvatel celého správního obvodu. Ke dni 31. 12. 2013 bylo na území správního obvodu evidováno 17 217 obyvatel, což při rozloze 224km2 odpovídá hustotě 77 obyvatel na km2. Z celkové rozlohy zde 60,5 % zabírá zemědělská půda, 30,9 % lesy, 1,2 % vodní plocha a 7,3 % připadá na zastavěnou a ostatní plochu.

Z geomorfologického hlediska se území dělí do dvou značně odlišných soustav. Drtivá většina území spadá pod Krkonošsko-jesenickou soustavu (zde zastoupena celkem Nízký Jeseník, do něhož patří okrsky Oderská kotlina, Potštátská vrchovina, Tošovická vrchovina, Heřmanická vrchovina, Melčská vrchovina, Těškovická pahorkatina a Fulnecká kotlina). Pouze jižní část území náleží soustavě Vněkarpatské sníženiny (zde zastoupen celkem Moravská brána, do které patří okrsky Oderská niva, Klimkovická pahorkatina, Bartošovická pahorkatina a Bělotínská pahorkatina). Díky styku těchto dvou geomorfologicky i geologicky odlišných oblastí jsou zde zastoupeny četné druhy hornin značně rozmanitého stáři.

Z půd převažují v západní, výše položené části, kyselé kambizemě, ostrůvkovitě pseudogleje, v nivách toků fluvizemě a ve východní částí území luvizemě.

Průměrná roční teplota vzduchu v nižších pohohách se pohybuje v rozmezí od 7 – 8 °C, ve vyšších pak 6 – 7 °C. Průměrný roční úhrn srážek činí 700 – 800 mm. Dle Quittovi klimatické klasifikace spadázájmové území do mírně teplé klimatické oblasti, konkrétně západní část spadá do oblasti MT7, pás mezi Odrami a Fulnekem do MT9 a východní část do MT10.