Charakteristika zájmového území

Oblast SO ORP Kravaře leží na levém břehu řeky Opavy v Moravskoslezském kraji. Část hranice SO ORP je zároveň státní hranicí s Polskem. Do správního obvodu ORP Kravaře spadají obce: Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Kravaře, Rohov, Strahovice, Sudice, Štěpánkovice a Třebom. Pouze samotné Kravaře mají statut města.

Správním obvodem procházejí dvě komunikace I. třídy. Konkrétně to je silnice č. 56 spojující Opavu s Ostravou, která prochází městem Kravaře. Dále silnice č. 46 vedoucí z Opavy na Racibórz, která prochází obcemi Kobeřice, Rohov a Sudice. Ostatními obcemi, kromě Bolatic, procházejí komunikace II. třídy.

Celková výměra půdy činí 10 061 ha, z toho 927 ha zemědělská půda (78,8 %), 1056 ha lesní pozemky (10,5 %) a 271 ha zastavěná plocha (2,2 %). K 31. 12. 2012 žilo v SO ORP 21 324 obyvatel. Hustota obyvatelstva činí 212 obyvatel / km2, příčemž klesá od jihu směrem na sever.

Geologicky je oblast tvořena akumulací kvartérních glaciofluviálních sedimentů a nevápnitými sprašovými hlínami, u Sudic i pravými vápnitými sprašemi. Předkvartérní podloží je tvořeno marinními vápnitými sedimenty neogénu (vápnité písky, jíly), jejichž součástí je i ložisko sádrovce u Kobeřic.

Z půd převažují luvizemní hnědozemně a hnědozem typická. Ostrůvkovitě se vyskytuje luviuzem typická a podél toků fluvizem typická.

Dle geomorfologického členění spadá oblast do soustvy Středopolské nížiny, celku Opavská pahorkatina, podcelku Hlučínská pahorkatina a okrsku Kobeřická pahorkatina. Oblast má charakter ploché pahorkatiny s plošinami a široce zaoblenými rozvodními hřbety. Nejvyšší bod je Almín kopec ve výšce 315 m n. m., výškova členitost se pohybuje mezi 4080 m.

Území leží v mírném srážkovém stínu Jeseníků a roční úhrn srážek průměrně činí 570700 mm. Průměrná roční teplota regionu je 7,58°C. Dle Quittovi klasifikace spada území do mírně teplé oblasti MT10.

Nejvýznamějším vodním tokem, který protéká oblastí je řeka Opava. Ta vzniká soutokem Zlaté a Černé Opavy ve Vrbně pod Pradědem a v Ostravě ústí z levé strany do Odry. Délka toku činí 110,7 km a plocha povodí zaujímá 2 037,5 km2. Jejím nejvýznamnějším přítokem je Moravice, která se do řeky Opavy vléva na území města Opava. Od Vrbna až po Krnov řeka protéká hlubokým údolím a má horský charakter s častými peřejemi. Dále se otevírá a vytváří širokou nivu. Téměř celý tok je upravený, nicméně povodně v roce 1997 změnily na mnoha místech průběh toku a na některých úsecích byl řece ponechán přírodě blízky charakter s meandry, štěrkovými lavicemi a ostrůvky.