Stupně povodňové aktivity

Hlásné profily

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Kopřivnice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Lubina a Kopřivnička. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily:

Hlásné profily s platnými SPA na území města Kopřivnice:
 • Hlásný profil kat. A - Petřvald (Lubina) - ř. km 5,21, jedná se o hlásný profil, který je vybaven automatickým odesíláním aktuálních vodních stavů, ultrazvukovou sondou a vodočetnou latí a je ve správě Povodí Odry, státní podnik. Je umístěn na levém břehu Lubiny cca 100 metrů od fotbalového hřiště. »
 • Hlásný profil kat. C - Vlčovice (Lubina) - tento hlásný profil je umístěn na ř. km 22,31, je vybaven vodočetnou latí a automatickým odesíláním aktuálních vodních stavů a jeho správce je podnik Povodí Odry, státní podnik. Nachází se na levém břehu Lubiny v místní části města Kopřivnice, ve Vlčovicích. »
 • Hlásný profil kat. C - Kopřivnice (Kopřivnička) - jedná se pouze o vyznačené SPA barevnými čárami na betonové výusti kanalizace na 5,8 ř. km Kopřivničky na okraji městské zástavby. »
Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:
 • Hlásný profil kat. C - Frenštát pod Radhoštěm C1 (Lubina) - tento hlásný profil je umístěn na ř. km 29,5, je vybaven vodočetnou latí a automatickým odesíláním aktuálních vodních stavů a jeho správce je město Kopřivnice. Hlásný profil je umístěn na mostní konstrukci v ulici Dolní ve Frenštátu pod Radhoštěm. »
 • Hlásný profil kat. C - Kopřivnice Lubina (Lubina) - jedná se pouze o vyznačené SPA barevnými čárami na opevnění kamenného stupně silnice č. III/4824 na 19,8 ř. km. »
 • Hlásný profil kat. C - Frenštát pod Radhoštěm C2 (Lomná) - tento hlásný profil je umístěn na ř. km 1,12, je vybaven vodočetnou latí a automatickým odesíláním aktuálních vodních stavů a jeho správce je město Kopřivnice. Hlásný profil je umístěn na mostní konstrukci v ulici Závodí ve Frenštátu pod Radhoštěm. »
 • Hlásný profil kat. C - Tichá (Tichávka) - ř. km 4,76, jedná se o hlásný profil, který je vybaven automatickým odesíláním aktuálních vodních stavů, ultrazvukovou sondou a vodočetnou latí a je ve správě Povodí Odry, státní podnik. Je umístěn na levém břehu Tichávky naproti ZŠ v Tiché. »

Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 

 

Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Na území města Kopřivnice nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 100 cm na hlásném profilu kategorie A Petřvald, Lubina
 • dosažením stavu 140 cm na hlásném profilu kategorie C Vlčovice, Lubina
 • dosažením stavu 40 cm na hlásném profilu kategorie C Kopřivnice, Kopřivnička
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

Na území města Kopřivnice je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 150 cm na hlásném profilu kategorie A Petřvald, Lubina
 • dosažením stavu 190 cm na hlásném profilu kategorie C Vlčovice, Lubina
 • dosažením stavu 20 cm na hlásném profilu kategorie C Kopřivnice, Kopřivnička
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, případně nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností 
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce vodního toku
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Kopřivnice nebo povodňovou komisí Moravskoslezského kraje)

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území města Kopřivnice je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 180 cm na hlásném profilu kategorie A Petřvald, Lubina
 • dosažením stavu 230 cm na hlásném profilu kategorie C Vlčovice, Lubina
 • dosažením stavu 1 cm na hlásném profilu kategorie C Kopřivnice, Kopřivnička
 • při bezprostředním zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může ohrožovat majetek či životy obyvatel
 • při výrazném překročení limitních srážek na srážkoměru obce - vzniku přívalové povodně v obci
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce toku
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně (povodňovou komisí ORP Kopřivnice nebo povodňovou komisí Moravskoslezského kraje)

Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)