Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Kopřivnice

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Kopřivnice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky na území města Kopřivnice

Nejvýznamnější vodní tok na území města Kopřivnice je Lubina. Tento vodní tok pramení v nadmořské výšce cca 680 m na severních svazích Velké Polany. Horní tok Lubiny stéká k severu a přibližně po 5 kilometrech vtéká do intravilánu města Frenštát pod Radhoštěm, kde mohutní a pokračuje do katastrálního území Kopřivnice, do kterého se vlévá na 25,5. ř. km. Nejprve protéká místní částí Vlčovice, pak Mniším a nakonec Lubinou. Intravilán Kopřivnice tak míjí. Katastr opouští na 18. ř. km, kdy ústí do Příbora. Lubina je pravostranným přítokem Odry, do které se vlévá před Ostravou. Celková délka toku činí 37,1 km, plocha povodí je 194,1 km2 a průměrný průtok u ústí dosahuje hodnot 2,36 m3/s. Mezi nejvýznamnější přítoky Lubiny patří zprava Lomná vlévající se do Lubiny za Frenštátem pod Radhoštěm, dále Tichávka protékající Tichou a ústící do hlavního vodního toku ve Vlčovicích, zatímco místní částí Mniší protéká další pravostranný přítok Lubinka. Jediným významným levostranným přítokem Lubiny je Kopřivnička, která do ní ústí za hranicí katastru s Příborem.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Lubina.

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Petřvald, Lubina 5,21 2,36 41,3 -- 99,3 131 -- 223 269
Hlásný profil kat. C Vlčovice, Lubina 22,31 -- 28,7 46,6 73,7 96,4 121 156 185

Podélný profil vodního toku Lubina

Dalším významným vodním tokem na území města Kopřivnice je Kopřivnička. Ačkoli se jedná o nevýrazný vodní tok s průměrným průtokem 0,11 m3/s, délkou 6,9 km a plochou povodí 13,5 km2, pro Kopřivnici je důležitý, jelikož protéká přímo intravilánem města. Kopřivnička pramení na jihozápadních svazích Pískovny v nadmořské výšce 472 m, odkud teče k severu do zástavby města. Katastr opouští na druhém říčním kilometru a před Příborem se zleva vlévá do Lubiny.

Podélný profil vodního toku Kopřivnička

Základní údaje o vodních nádržích na území města Kopřivnice

Přehled vodních nádrží na území města Kopřivnice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".
Na území města Kopřivnice se nachází vodní dílo Větřkovice, které je zařazeno podle významnosti do III. kategorie. Jedná se o průtočnou nádrž, která byla postavena na Svěceném potoce, což je pravostranný přítok Lubiny. Přehrada vždy sloužila jako zdroj vody pro nedalekou průmyslovou zónu Tatry, v současnosti je také využívaná k rybaření a rekreaci. Vlastníkem i provozovatelem je stále společnost TATRA TRUCKS a. s. Objem akumulované vody nádrže je 1 050 000 m3 a vodní plocha zabírá 20 ha.

Dále se v lesích u zříceniny hradu Šostýna nachází obnovený hradní rybník téhož jména spadající do IV. kategorie. Tento rybník však nemá na povodňovou situaci v Kopřivnici takový vliv jak případná zvláštní povodeň způsobená vodním dílem Větřkovice. Rybník Šostýn je napájen drobnými vodními toky a je odvodňován pravostranným přítokem Kopřivničky. Objem nádrže, která je ve správě města Kopřivnice, je 1 080 m3.