Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín
Tel.: 595 020 211, 595 020 221
E-mail: podatelna@hlucin.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:
595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@kr-moravskoslezsky.cz

 Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra