Charakteristika zájmového území

Oblast SO ORP Hlučín leží převážně na levém břehu řeky Opavy v Moravskoslezském kraji. Část hranice SO ORP je zároveň státní hranicí s Polskem. Do správního obvodu ORP Hlučín spadají obce: Bělá, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina a Závada. Hlučín a Dolní Benešov mají statut města. Správním obvodem prochází komunikace I. třídy č. 56 spojující Opavu s Ostravou.

Celková výměra půdy činí 16 533 ha, z toho 10 015 ha zemědělská půda (60,6 %), 4 141 ha lesní pozemky (25 %) a 451 ha zastavěná plocha (2,7 %). K 31. 12. 2012 žilo v SO ORP 39 723 obyvatel. Hustota obyvatelstva činí 240 obyvatel / km2.

Z geologického hlediska je oblast tvořena akumulací kvartérních glaciofluviálních sedimentů a nevápnitými sprašovými hlínami. Předkvartérní podloží je tvořeno marinními vápnitými sedimenty neogénu (vápnité písky, jíly). Z půd převažují luvizemně oglejené, arenické a modální, ostrůvkovitě pak kambizemě modální a psefitické. Podél toků se vyskytují oglejené půdy.

Dle geomorfologického členění leží území na pomezí třech celků: Nízkého Jeseníku, Opavské pahorkatiny a Ostravské pánve. Reliéf je tvořen zvlněnou plochou pahorkatinou, s širokou nivou řeky Opavy. Střední nadmořská výška je v rozmezí 200–300 m n. m.

Dle Quittovi klasifikace spada území do mírně teplé oblasti MT10, podnebí je tedy mírně teplé až teplé, s velmi teplými léty. Roční úhrn srážek průměrně činí 600–650 mm. Průměrná roční teplota regionu je 7–8°C.

Nejvýznamějším vodním tokem, který protéká oblastí je řeka Opava. Ta vzniká soutokem Zlaté a Černé Opavy ve Vrbně pod Pradědem a v Ostravě ústí zleva do Odry. Délka toku činí 110,7 km a plocha povodí zaujímá 2037,5 km2. Jejím nejvýznamnějším přítokem je Moravice, která zprava ústí do řeky Opavy na území města Opava. Od Vrbna až po Krnov řeka protéká hlubokým údolím a má horský charakter s častými peřejemi. Dále se otevírá a vytváří širokou nivu. Téměř celý tok je upravený, nicméně povodně v roce 1997 změnily na mnoha místech průběh toku a na některých úsecích byl řece ponechán přírodě blízky charakter s meandry, štěrkovými lavicemi a ostrůvky.