Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená jinými - umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle. Za nebezpečí zvláštní povodně se považuje situace při vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt
  • teroristický útok
Na vodních tocích na území obce se nenachází žádná vodní díla I. až III. kategorie z hlediska TBD, která by mohla v případě havárie vyvolat povodeň většího rozsahu.
Na území SO ORP se však nachází 5 vodních nádrží, které by v případě havárie mohly vyvolat povodňové ohrožení a je třeba je v době povodní kontrolovat. Jedná se zejména o vodní nádrže VN Lubina (v Trojanovicích), VN Tichá (v Tiché), VN Lánský potok (v Trojanovicích) a dále o VN Kalňůvek (v Lichnově) a VN Padolí (ve Veřovicích). Základní údaje o vodních dílech naleznete v kapitole Odtokové poměry. »

Řešení havarijních stavů na jednotlivých vodních dílech je plně v kompetenci správců vodních děl na základě zpracovaných manipulačně-provozních řádů (vč. vlastních povodňových plánů).


Vodní nádrže v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.