Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:

  • Sesuv půdy

Hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky.

  • Ucpání průtočných profilů propustků a mostů »

Z hlediska ucpání profilů jsou kritické všechny mosty, lávky a jezy. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde k vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví - plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů.

  • Nahromadění naplavenin v kritických místech

  • Ledové jevy

Mohou ovlivnit nebo způsobit povodeň na větších nížinných tocích. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

  • Jiné

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Dle grafické části DPP ČR, nepatří toky na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm z hlediska ledových jevů ke kritickým. Ledové jevy přesto mohou vznikat kedekoli, především v místech příčných profilů na toku. Proto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryta vodotečí. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér mohou toky vybřežovat i při malých průtocích.

Proti vzniku těchto povodní jsou přijata tato opatření:

  • Odstranění provizorních propustků a vpustí, skládek materiálu a odpadu, které mohou utvořit ucpání kritických profilů v záplavovém území
  • V době povodňové aktivity neustálá kontrola kritických míst (propustků, vpustí, mostních pilířů apod.) členy hlídkové služby a odstraňování naplavenin příslušníky Sboru dobrovolných hasičů a jiných určených osob pomocí vyčleněných technických prostředků
Povodňovou situaci mohou při svém ucpání výrazně ovlivnit všechny mostky a propustky na vodních tocích na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm. Nebezpečné ledové jevy se mohou vyskytnout na všech jezových zdržích, nekapacitních mostních profilech, mostech se středními pilíři a lávkách. Více viz Odtokové poměry.

Místa omezující odtokové poměry na území SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.