Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy (zejména táním, dešťovými srážkami, chodem ledů), kdy je dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Přirozenou povodní je i stav, při kterém voda může způsobit škody tím, že nemůže z určitého území přirozeně odtékat (nebo je její odtok nedostatečný), nebo dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Za nebezpečí přirozené povodně se považují situace při:

  • Dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci.
  • Déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů.

 

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami. Tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků.
  • Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích.
  • Letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně). Bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods).
  • Zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů.
Na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní. Dle grafické části DPP ČR jsou téměř všechny obce SO ORP Frenštát pod Radhoštěm ohroženy bleskovými povodněmi z přívalových srážek. Dále je území ohroženo jarními a letními povodněmi, vyvolanými táním sněhové pokrývky a dlouhotrvajícími regionálními dešti. Povodně mohou vzniknout i dalšími příčinami, jako je chod ledů, popřípadě špatném ucpáním příčných profilů na toku. K těmto typům povodní může docházet i za relativně malých průtoků.
Celé území správního obvodu ORP Frenštát pod Radhoštěm leží v podhůří Beskyd. Řeka Lubina a všechny její přítoky se vyznačuje převážně bystřiným charakterem proudění s velkou unášivou silou plavenin a splavenin. U toků s převážně bystřinným charakterem proudění hrozí nebezpečí rychlého průběhu povodně s výraznou povodňovou vlnou.
Povodeň způsobená přírodními jevy, t.j. situace, při kterých hrozí zaplavení území nebo situace označené předpovědní povodňovou službou zejména při déletrvajících vydatných dešťových srážkách, příp. při prognóze nebezpečí lokálních intenzivních dešťových srážek v letním období, očekávaném náhlém tání sněhu v zimním období apod. Nejvíce ohroženou obcí je zejména obec Tichá.
Záplavová území a místa odkud přichází přívalová povodeň na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry