Povodňové prohlídky

Povodňové prohlídky provádí povodňový orgán, účastní se jí vybraní členové povodňové komise, a přizváni jsou zástupci Povodí Odry, státní podnik, Lesy České republiky, s.p. a zástupci obcí. Zjišťuje se, zda na vodních tocích a v záplavových územích, případně na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Mimořádné povodňové prohlídky se provádí v případě, že je vyšší sněhová pokrývka (desítky centimetrů) a jsou nižší teploty, než je běžný roční průměr. Účelem je zabezpečení dobrého odtoku z tajícího sněhu. Kontrolují se výšky hladin vodních toků na území SO ORP a posuzuje se možnost vzniku ledových bariér, zejména v místech mostních objektů.

Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (foto, video). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin a podobně). Povodňový orgán může na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů, skládek materiálu a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost správním rozhodnutím. Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilů.

Povodňová prohlídka se provádí vždy před nebezpečím vzniku povodní na příkaz předsedy povodňové komise.

Rozsah povodňové prohlídky zahrnuje prohlídku:

  • významných vodních toků v intravilánu obcí na území SO ORP, zejména stavu v okolí mostních objektů a propustků

 

Složení skupiny provádějící povodňovou prohlídku

Organizace Pracoviště Zodpovědná osoba Telefon
Správce toků Lesy České republiky, s.p.
Oblast správa toků Fr.-Místek,
Nádražní 2811, Frýdek-Místek
Ing. Josef Havrlant
(956 951 215)
956 911 201
  Povodí Odry s.p. - Ostrava,
Varenská 49, 701 26 Ostrava
Jan Jašek
(556 723 607)
596 657 111
 Města, obce Město Frenštát pod Radhoštěm  Ing. Kateřina Pustějovská 556 833 190, 724 322 594
  Obec Bordovice Ladislav Matúš 556 855 637, 732 730 286
  Obec Lichnov Zdeňka Švrčková 556 840 421, 725 141 432
  Obec Tichá Mgr. Michaela Štefková 556 840 126, 723 990 520
  Obec Trojanovice Mgr. Jiří Novotný 556 835 022, 724 189 814
  Obec Veřovice Ing. Břetislav Piterák 556 857 059, 737 276 405
Správce povodí Povodí Odry, státní podnik,
Varenská 49, 701 26 Ostrava
Ing. Vladimír Zdráhal 596 657 111, 596 657 240