Organizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

 • Mimo období povodně je povodňovým orgánem Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm.
 • Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise ORP Frenštát pod Radhoštěm.

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise ORP a ta požádá vyšší povodňovou komisi (PK Moravskoslezského kraje) o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat.

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území ORP Frenštát pod Radhoštěm bude řídit povodňová komise ORP Frenštát pod Radhoštěm, v případě extrémního ohrožení povodňová komise Moravskoslezského kraje.

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise ORP Frenštát pod Radhoštěm:

 • Povodňové komisi SO ORP Frenštát pod Radhoštěm, SO ORP Frýdek-Místek
 • Povodňové komisi Moravskoslezského kraje
 • IBC HZS Moravskoslezského kraje
 • Fyzickým a právnickým osobám na území ORP, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise ORP Frenštát pod Radhoštěm od:

 • Obcí, které leží ve správním obvodě SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Předpovědní povodňové služby
 • Hlídkové služby
 • Pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • Případně od IBC HZS Moravskoslezského kraje

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může povodňový orgán ORP Frenštát pod Radhoštěm obdržet:

Zahájení činnosti povodňové komise ORP Frenštát pod Radhoštěm včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňové knihy a vyrozumí se o tom:

 • Povodňový orgán SO ORP Frenštát pod Radhoštěm, SO ORP Frýdek-Místek
 • Fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • IBC HZS Moravskoslezského kraje
 • Vodohospodářský dispečink Povodí Odry, státní podnik
 • Správce vodních toků – Lesy České republiky, s. p., Povodí Odry, státní podnik

Předseda povodňové komise:

 • Je podle zákona o vodách starosta města Frenštát pod Radhoštěm
 • Jmenuje a odvolává členy komise, pracovního štábu (operativně podle situace)
 • Rozhoduje o svolání povodňové komise – písemně, v naléhavých případech telefonicky, emailem nebo při ztrátě spojení lze využít i spojové prostředky HZS a policie ČR
 • Je povinen komisi svolat na žádost místopředsedy nebo některého člena povodňové komise
 • Řídí činnost a jednání povodňové komise
 • Organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise
 • Zabezpečuje povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňového plánu
 • Rozděluje úkoly členům povodňové komise
 • Na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k realizaci protipovodňových opatření
 • Vyhlašuje a odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 • Rozhoduje o nasazení sil a prostředků na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Rozhoduje o přidělení humanitární pomoci na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • V případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise, nebo jím pověřený člen PK
 • Dává pokyny vedoucímu pracovního štábu pro jeho činnost
 • Zodpovídá za zpracování povodňového plánu SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Zodpovídá za organizaci a koordinaci záchranných a zabezpečovacích prací na území ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Zodpovídá za informovanost o nebezpečí a průběhu povodně dle bodu 2 čl. 3 - činnost komise
 • Vyhlašuje SPA v rámci územní působnosti
 • Vyžaduje pomoc IZS a AČR, v případě nebezpečí z prodlení
 • Vyžaduje a nařizuje pomoc od orgánů právnických osob a fyzických osob
 • Schvaluje souhrnnou zprávu o povodni na území ORP, včetně analýzy rozsahu a výše škod a účelnosti provedených opatření
 • Podepisuje doklady o majetkové újmě vzniklé za povodňové situace v důsledku opatření z nařízení Komise
 • Odpovídá za aktualizaci povodňového plánu SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Schvaluje povodňový plán SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Prověřuje připravenost účastníků povodňové ochrany na území ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Navrhuje orgánům krizového řízení vyhlášení krizového stavu
 • Může nařídit neodkladná opatření při nebezpečí z prodlení, která předkládá dodatečně komisi ke schválení

Místopředseda komise:

 • Dle pokynu předsedy Komise zajišťuje svolání komise
 • Sestavuje zápisy z jednání Komise
 • Zajišťuje součinnost mezi Komisí a pracovním štábem
 • Zajišťuje vedení povodňové knihy, kontroluje zápisy v povodňové knize
 • Soustřeďuje zprávy hlídkové služby, fyzických a právnických osob o povodňové situaci jako podklad pro činnost Komise
 • Soustřeďuje podklady pro zprávy o povodňové situaci z území
 • Soustřeďuje podklady pro doložení majetkové újmy
 • Zajišťuje činnost sekretariátu Komise

Povinnosti povodňové komise ORP Frenštát pod Radhoštěm:

 • Řeší povodňovou situaci na území ORP v rámci svých možností podle zpracovaného povodňového plánu
 • Organizuje sběr informací o povodňové situaci na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Je ve spojení a předává informace a návrhy povodňové komisi SO ORP Frenštát pod Radhoštěm, SO ORP Frýdek-Místek
 • Organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje sousední ORP o nebezpečí a průběhu povodně, správce povodí, ČHMÚ a HZS
 • Organizuje hlídkovou službu na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí, správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např. koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)
 • Monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod a organizuje příslušná opatření
 • Zajišťuje prvotní dokumentační práce na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy (pověřený zapisovatel)
 • Podle potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc
 • Zajišťuje nasazení sil a prostředků na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Organizuje technická protipovodňová opatření (aplikace hradících prostředků, zemní práce apod.) na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje s Policií ČR
 • Zajišťuje organizaci evakuace na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou
 • Pokud síly a prostředky na provádění záchranných prací přesahují možnosti ORP, vyžádá další pomoc u HZS Moravskoslezského kraje
 • Zajišťuje prvotní úklidové a sanační práce po povodni (čištění, dezinfekce, deratizace apod.) na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)
 • Vede přehled o evakuovaných osobách na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm (ve střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)
 • Zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Provádí evidenční a dokumentační práce na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Zjišťuje rozsah povodňových škod na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm a zajišťuje jejich evidenci (majetek ORP, státu, právnických a fyzických osob)
 • Vede přehled o povodní postižených osobách na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní postiženého území za účelem zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Povodňová komise se schází za povodně k projednání potřebných opatření podle povodňové situace a mimo povodeň k projednávání organizačních a jiných závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi
 • K operativnímu plnění úkolů si může vytvořit pracovní štáb
 • Provádí prohlídky po povodní
 • Účastní se hlásné a hlídkové povodňové služby, informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán ORP a právnické a fyzické osoby na území ORP Frenštát pod Radhoštěm, správce vodních toků, IBC HZS Moravskoslezského kraje a obce níže po toku
 • Na svém území vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity
 • Oznamuje povodňové komisi Moravskoslezského kraje den a hodinu zahájení a ukončení činnosti a dále oznamuje rozsah požadované spolupráce
 • Doporučuje mimořádné manipulace na území ORP nad rámec schváleného manipulačního řádu
 • Vyžaduje pomoc orgánů, právnických a fyzických osob
 • Koordinuje provádění záchranných a zabezpečovacích prací na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • Při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu na vymezeném území nebo stavu ohrožení státu předá řízení záchranných a likvidačních prací krizovému štábu
 • Vyžaduje pomoc IZS a Armády ČR prostřednictvím nadřízeného povodňového orgánu

Jednání komise

 • Jednání povodňové komise řídí předseda, případně místopředseda povodňové komise
 • O jednání komise sestavuje zápis pověřený člen povodňové komise
 • Zápis podepsaný předsedou povodňové komise je předán všem členům komise do 14 dnů po zasedání
 • Komise se schází k projednání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní k projednání závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi, zpravidla 1x ročně
 • Za povodňové situace jsou závěry povodňové komise předávány členům operativně prostřednictvím faxů, emailů, pokud nejsou předány osobně.
 • Písemné zprávy a podklady pro jednání povodňové komise se předkládají předsedovi povodňové komise, a to nejpozději týden před zasedáním komise. Za povodňové situace nejpozději před zahájením jednání povodňová komise k písemným zprávám a podkladům připojí formulace návrhu usnesení, které má povodňová komise přijmout
 • Povodňová komise přijímá závěry formou usnesení nebo doporučení
 • Ve sporných případech se rozhoduje hlasováním, rozhoduje většina hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne předseda povodňové komise
 • Členové povodňové komise mají právo žádat v případě potřeby o svolání povodňové komise, stejně tak i místopředseda
 • Povodňová komise je schopná činnosti a rozhodování v nutných případech ve složení minimálně nadpolovičního počtu členů komise, v případě nebezpečí z prodlení rozhoduje předseda nebo místopředseda povodňové komise. Ostatní členové budou o rozhodnutích vždy informováni, pokud možno předem, v naléhavých případech dodatečně (zápisem, záznamem aj.)
 • Komise si může přizvat k jednání představitele dalších orgánů veřejné správy a zástupce odborných organizací (na žádost Povodí)

 

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Příloha: Plán spojení na důležité organizace
 1. Český hydrometeorologický ústav: Ostrava (Regionální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)
 2. Povodí Odry, státní podnik (správce povodí a vodních toků)
 3. Lesy České republiky, s. p. (správce vodních toků)
 4. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 5. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 6. Hasičský záchranný sbor
 7. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín
 8. Složky Policie České republiky, obvodní oddělení Frenštát pod Radhoštěm
 9. Složky Armády ČR
 10. Orgány ochrany veřejného zdraví
 11. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
 12. Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící / vzniklé události budou obyvatelé ohrožení povodní postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • Řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • Aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • Informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
 • Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • Připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • Připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • Podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • Připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • Zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • V případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

Při vyhlášení evakuace»

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuace (pěšky/vozidlem) 

Opatření k ochraně životního prostředí:

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz.
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.