Organizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

 • Mimo období povodně je povodňovým orgánem Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm.
 • Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise ORP Frenštát pod Radhoštěm.

V době povodně tj. od okamžiku vyhlášení II. stupně povodňové aktivity (stavu pohotovosti) a při III. stupni povodňové aktivity (stav ohrožení) až do okamžiku odvolání povodňové aktivity, rozhodují o opatřeních na ochranu před povodněmi místo orgánů obcí, příslušné povodňové komise.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů, ucelených povodí a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise obce a ta požádá vyšší povodňovou komisi o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat.

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm bude řídit povodňová komise ORP Frenštát pod Radhoštěm, v případě extrémního ohrožení povodňová komise Moravskoslezského kraje.

Organizace povodňové služby vychází z opatření stanovených v kapitole Činnosti povodňového orgánu při nebezpečí povodně a při povodni a z Jednacího řádu povodňové komise ORP Frenštát pod Radhoštěm.

Povodňová komise ORP Frenštát pod Radhoštěm:

 • povodňovou situaci řeší ve svém územním obvodu v rámci svých možností podle zpracovaného povodňového plánu
 • organizuje hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu
 • vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti
 • o vzniklé situaci informuje povodňové orgány obcí ve SO ORP a povodňové orgány sousedních ORP
 • o vzniklé situaci informuje správce vodních toků a povodí: Povodí Odry, státní podnik a Lesy České republiky, s.p.
 • podle potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc
 • pokud síly a prostředky na provádění záchranných prací přesahují možnosti města, vyžádá další pomoc u povodňových orgánů Moravskoslezského kraje
 • povodňový orgán ORP Frenštát pod Radhoštěm je podřízen krajskému povodňovému orgánu Moravskoslezského kraje

Předseda povodňové komise ORP:

 • rozhoduje o svolání povodňové komise
 • řídí činnost povodňové komise
 • organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise
 • svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňového plánu
 • rozděluje úkoly členům povodňové komise
 • na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k realizaci protipovodňových opatření
 • vyhlašuje a odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity ve SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 • rozhoduje o nasazení sil a prostředků na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • rozhoduje o přidělení humanitární pomoci ve SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • v případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise

Povinnosti povodňové komise ORP Frenštát pod Radhoštěm:

 • organizuje sběr informací o povodňové situaci na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • je ve spojení a předává informace a návrhy povodňovým komisím obcí ve SO ORP Frenštát pod Radhoštěm a povodňovým komisím sousedních ORP
 • organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje sousední ORP, správce povodí, ČHMÚ a HZS o nebezpečí a  průběhu povodně
 • organizuje hlídkovou službu na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • zajišťuje organizaci evakuace na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí, správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např. koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)
 • monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod a organizuje příslušná opatření
 • zajišťuje prvotní dokumentační práce na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy (pověřený zapisovatel)
 • zajišťuje nasazení sil a prostředků na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • organizuje technická protipovodňová opatření (aplikace hradících prostředků, zemní práce apod.) na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje s Policií ČR
 • spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou
 • zajišťuje prvotní úklidové a sanační práce po povodni (čištění, dezinfekce, deratizace apod.) na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)
 • vede přehled o evakuovaných osobách na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm (ve střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)
 • zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • provádí evidenční a dokumentační práce na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • zjišťuje rozsah povodňových škod na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm a zajišťuje jejich evidenci (majetek obce, státu, právnických a fyzických osob)
 • vede přehled o povodní postižených osobách na území obce SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní postiženého území za účelem zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Příloha: Plán spojení na důležité organizace

 1. Český hydrometeorologický ústav: Ostrava (Regionální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)
 2. Povodí Odry, státní podnik (správce povodí a vodních toků)
 3. Lesy České republiky, s. p. (správce vodních toků)
 4. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 5. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 6. Hasičský záchranný sbor
 7. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín
 8. Složky Policie České republiky, obvodní oddělení Frenštát pod Radhoštěm
 9. Složky Armády ČR
 10. Orgány ochrany veřejného zdraví
 11. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
 12. Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Vybrané obce na území SO ORP provozují lokální varovný systém, který je napojen na celostátní Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV), budovaný Ministerstvem vnitra ČR – GŘ HZS. Varovné signály z JSVV (CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky varovného a vyrozumívacího systému. »

Lokální varovný systém zahrnuje hlásiče místního informačního systému, kterým je schopen starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen varovat nebo předat jiné pokyny fyzickým a právnickým osobám a organizacím, které jsou dotčeny povodní.

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící / vzniklé události budou obyvatelé ohrožení povodní postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • v případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

Při vyhlášení evakuace:

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuačního prostoru (pěšky/vozidlem) 

Opatření k ochraně životního prostředí:

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz.
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.