Odtokové poměry

Na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm je záplavové území vyhlášeno na vodních tocích Lubina, Tichávka a Lichnovský potok. Na území SO ORP má také vymezené záplavové území tok Sedlnice, ale na území SO ORP neohrožuje žádné objekty a odtéká mimo intravilán obcí na území SO ORP Kopřivnice (obce Ženklava).

Řeka Lubina má na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm vymezeno záplavové území, které bylo stanoveno 9. 8. 2011 vodoprávním úřadem Moravskoslezského kraje (č.j.: MSK 144580/2011), v úseku od ř. km 0,0 po ř. km 28,9. Záplavové území je stanoveno pro Q5, Q20, Q100 a aktivní zónu ve spodní části toku v SO ORP Frenštát pod Radhoštěm. Záplavové území je v rámci SO ORP vyhlášeno na území těchto obcí: Frenštát pod Radhoštěm, Tichá a Lichnov »
Řeka Tichávka má na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm vymezeno záplavové území, které bylo stanoveno 11. 3. 2004 vodoprávním úřadem Moravskoslezského kraje (č.j.: ŽPZ/10970/03), v úseku od ř. km 0 po ř. km 11,345. Záplavové území je stanoveno pro Q5, Q20, Q100 a aktivní zónu v celé délce toku v SO ORP Frenštát pod Radhoštěm.
Na části toku v obci Tichá, bylo záplavové území Tichávky změněno a stanoveno dne 19. 7. 2010 vodoprávním úřadem Moravskoslezského kraje (č.j.: MSK 86787/2010), v úseku od ř. km 3 po ř. km 5,9. Záplavové území je stanoveno pro Q5, Q20, Q100 a aktivní zónu.
Záplavové území Tichávky je v rámci SO ORP vyhlášeno na území těchto obcí: Tichá »
Lichnovský potok má na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm vymezeno záplavové území, které bylo stanoveno 9. 5. 2013 vodoprávním úřadem MěÚ Frenštát pod Radhoštěm (č.j.: OŽP/13035/2013/eholu/spis1483/2013), v úseku od ř. km 0 po ř. km 6,17. Záplavové území je stanoveno pro Q5, Q20 a Q100. Záplavové území je v rámci SO ORP vyhlášeno na území těchto obcí: Bordovice a Lichnov »

Potenciálně ohrožená místa a části obcí jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů. Mezi ohrožená místa patří především intravilán obcí ležících podél toků Tichávka, Lubina, Lichnovský potok, Lomná, Bystrý potok a Jičínka. Některé lokality jsou také ohrožovány odtokem ze svahů při přívalových srážkách a nedostatečně dimenzovaným korytem toku nebo kanalizací. »

Odtokové poměry také ovlivňují ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Řada mostů a lávek na území SO ORP je dimenzována na nízké průtoky, což může při překročení způsobit výrazné škody. »

Místa omezující odtokové poměry na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm

Obec Vodní tok ř. km Popis omezení
Bordovice Lichnovský p. 4,950 lávka u č.p. 46
Bordovice Lichnovský p. 5,320 most u č.p. 13
Bordovice Lichnovský p. 5,400 most MK
Bordovice nepojmenovaný (201260000800) 0,100 propustek MK
Bordovice nepojmenovaný (201260001000) 0,050 zatrubnění toku
Bordovice nepojmenovaný (201260002400) 0,260 most silnice II/483
Bordovice nepojmenovaný (201260002400) 1,330 most MK
Bordovice nepojmenovaný (201260003500) 0,010 propustek silnice II/483
Frenštát pod Radhoštěm Bystrý p. 0,950 lávka pro pěší
Frenštát pod Radhoštěm Lomná 0,900 most MK
Frenštát pod Radhoštěm Lomná 1,360 most MK
Frenštát pod Radhoštěm Lubina 29,500 most silnice I/58
Frenštát pod Radhoštěm Lubina 30,850 most MK
Frenštát pod Radhoštěm Lubina 31,150 most MK
Frenštát pod Radhoštěm nepojmenovaný (201240000001) 0,000 vtok do zatrubnění toku
Frenštát pod Radhoštěm nepojmenovaný (201240000002) 0,000 vtok do zatrubnění toku
Lichnov Lichnovský p. 1,350 nestabilní koryto a břehy
Lichnov Muchač 0,220 most silnice I/58
Lichnov nepojmenovaný (201260003800) 0,000 vtok do zatrubnění
Lichnov nepojmenovaný (201260004400) 0,330 vtok do zatrubnění
Lichnov nepojmenovaný (201260004700) 0,010 propustek MK
Lichnov nepojmenovaný (201260004800) 0,140 vtok do zatrubnění
Lichnov nepojmenovaný (201260005400) 0,050 vtok do zatrubnění
Lichnov Rakovec 0,000 vtok do zatrubnění
Tichá Tichávka 1,400 most MK
Tichá Tichávka 1,700 most MK
Tichá Tichávka 1,900 most MK
Tichá Tichávka 2,250 most silnice III/4364
Tichá Tichávka 2,900 most MK
Tichá Tichávka 3,050 lávka pro pěší
Tichá Tichávka 3,390 most MK
Tichá Tichávka 4,050 most MK
Tichá Tichávka 4,400 lávka pro pěší
Tichá Tichávka 4,490 most silnice III/4848
Tichá Tichávka 5,470 most MK
Tichá Tichávka 5,700 most MK
Tichá Tichávka 6,220 most MK
Tichá Tichávka 6,440 most MK
Tichá Tichávka 6,840 most MK
Trojanovice Bystrý p. 5,950 most MK
Trojanovice Lomná 1,710 most MK
Trojanovice Lomná 2,550 lávka pro pěší
Trojanovice Lomná 2,930 most MK
Trojanovice Lomná 3,300 most MK
Trojanovice Markův p. 2,600 propustek MK
Trojanovice Murasův p. 1,360 propustek MK
Veřovice Jičínka 20,300 most MK
Veřovice Jičínka 20,450 most MK
Veřovice Jičínka 20,700 most MK
Veřovice Jičínka 20,750 most MK
Veřovice Jičínka 21,000 most MK
Veřovice Jičínka 21,300 most MK
Veřovice Jičínka 21,500 most MK
Veřovice Jičínka 21,600 most MK
Veřovice Jičínka 21,700 most MK
Veřovice Jičínka 21,750 most MK
Veřovice Jičínka 21,850 most MK
Veřovice Jičínka 22,280 most MK
Veřovice Jičínka 22,500 most MK
Veřovice Jičínka 22,600 most MK
Veřovice Jičínka 22,900 most MK
Veřovice Jičínka 23,100 most MK
Veřovice Sedlnice 22,565 Most polní cesty s propustkem
Veřovice Sedlnice 23,105 Most místní kom.s propustkem
Veřovice Sedlnice 23,145 Železniční most s propustkem
Kromě výše uvedených míst mohou být zdrojem ohrožení i další mostky a lávky. Díky bystřinnému charakteru všech vodních toků na území SO ORP lze předpokládat, že veškeré objekty v korytech vodních toků mohou být potenciálním místem omezující odtokové poměry.

Místa omezující odtokové poměry na území SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 
 Místa omezující odtokové poměry


Ohrožujícími objekty v záplavovém území mohou být větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další. » Ohrožující objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů.

 

Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Při intenzivních lokálních srážkách jsou některé části SO ORP ohrožovány splachy dlouhých a prudkých zalesněných svahů nebo rozsáhlejších ploch orné půdy. Často také dochází ke koncentraci přívalových vod a materiálu na obecních komunikacích a k ucpání propustků. »

Místa ohrožená přívalovou povodní na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm

Místo Popis ohrožení Hlavní směr
Veřovice_1 ohrožené objekty přívalovými srážkami JJZ
Veřovice_2 ohrožené objekty přívalovými srážkami JZ
Bordovice - Paseky ústí údolniceJavorničky pod Velkým Javorníkem do zástavby v lokalitě Paseky S
Bordovice - U hřiště ústí údolnice Javorničky pod Velkým Javorníkem do intravilánu obce v lokalitě SZ
Bordovice - Za bahny ústí údolnice Lichnovského potoka pod Velkým Javorníkem do intravilánu obce v lokalitě SV
Bordovice - centrum ústí údolnice bezejmenného toku pod Velkým Javorníkem do intravilánu obce S
Bordovice - Klimíčkův les ústí údolnice bezejmenného toku (pod vrchem Na Peklech) do intravilánu obce S
Bordovice - Borčí ústí údolnice bezejmenného toku (pod vrchem Na Peklech) do intravilánu obce JJV
Trojanovice - Malý Škaredý rychlý odtok vod z povodí Malého Škaredého na S svazích Radhoště S
Trojanovice - Ráztoka rychlý odtok vod z povodí Malé a Velké Ráztoky na S svazích hřbetu Radhošť-Pustevny S
Trojanovice - Bystrý potok rychlý odtok vod z horní části povodí Bystrého potoka mezi hřebeny Nořičí, Čertův Mlýn a Velkou Stolovou S

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým Hydrometeorologickým ústavem, se vodní toky na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm neřadí mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryta vodotečí. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér mohou toky vybřežovat i při malých průtocích. Více viz kapitola Přirozená povodeň ovlivňěná mimořádnými příčinami.

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

 

Protipovodňová opatření

Na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm je vybudováno významné ohrázování ve městě Frenštát pod Radhoštěm v délce přibližně 400 m. Dále jsou v SO ORP menší protipovodňová opatření typu ohrázování menších kritických částí toků, odvodňovací strouhy a drenáže »

Protipovodňová opatření na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm

Název Obec Vodní tok ř. km
Ochranná hráz Frenštát p./R. - oba břehy Frenštát pod Radhoštěm Lomná 0,7 - 1,1

 

Výrazným činitelem, ovlivňujícím odtokové poměry jsou vodní díla na tocích.

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Základními typy vodních děl jsou vodní nádrže a jezy.

Vodní nádrž je prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku. Podle účelu lze vodní nádrže rozdělit na tyto hlavní typy:

  • zásobní nádrže
  • ochranné (retenční) nádrže
  • speciální účelové nádrže (např. vyrovnávací)
  • rybochovné nádrže
  • víceúčelové nádrže

Jez je vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům:

  • zvětšení hloubky vody nad jezem
  • dosažení bezprostředního spádu
  • zmírnění průtočné rychlosti
  • zvýšení hladiny podzemní vody

Základním hlediskem pro dělení jezů je jejich konstrukční řešení, rozeznáváme jezy pevné a jezy pohyblivé. U pevných jezů je hradící těleso nepohyblivé, a proto se voda vzdouvá trvale do různé výšky, kterou nemůžeme měnit, neboť je závislá na průtokovém množství. U jezů pohyblivých se hradící těleso dá buď sklopit, nebo úplně nad nejvyšší vodu vyhradit.

Na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm se nachází 5 vodních nádrží, 2 koupaliště a několik malých nádrží (mají minimální vliv na povodňové situace). Tři z nádrží patří do IV.kategorie TBD. »
Kontakty na příslušné subjekty
Příloha: Plán spojení na důležité organizace

 

Významná vodní díla a soustavy děl ovlivňující povodňovou situaci na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm

Seznam významných vodních nádrží ovlivňujících odtokové poměry na území SO ORP

Název Tok (ř. km) Výměra (ha) Provozovatel Kontakt
VN Lubina Lubina (34,2) 2,11 OKD Ostrava a.s. OKD, a.s., Stonavská 2179, 735 06 Karviná
tel: 596 261 111
VN Lánský potok - Trojanovice Lánský potok (2,3) 0,91 Rozkošný Jan a Rozkošná Michaela Rozkošný Jan a Rozkošná Michaela, nábřeží Dukelských hrdinů 530, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
VN Kalňůvek Kalňůvek, Mucháč (0,95) 0,18 Obec Lichnov Obec Lichnov, č.p. 90, 742 75 Lichnov
tel: 725 141 432
VN Tichá Dlouhý potok (2,34) 1,38 Český Rybářský Svaz Český Rybářský Svaz, Místní Organizace Frenštát Pod Radhoštěm, Dolní 303, 744 01 Frenštát p. R.
tel: 608 925 565
VN Padolí Jičínka (25,05) 0,12 Manželé Klečkovi SJM Klečka Václav Ing. a Klečková Jana Ing., Výškovická 445/149, 700 30 Ostrava

Vodní díla a protipovodňová opatření na území SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 Vodní nádrže
 Protipovodňová opatření