Jednací řád povodňové komise

 

Čl.1
Úvodní ustanovení

 

Jednací řád upravuje základní úkoly, přípravu a svolání Povodňové komise ORP Frenštát p.R. (dále jen „Komise“), pravidla jejího jednání a usnášení.

 

Čl. 2
Postavení Komise

 

 1. Komisi zřizuje podle § 79 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, starosta obce s rozšířenou působností. Komise je v době povodně povodňových orgánem a v systému povodňové ochrany je podřízena povodňové komisi kraje.

 2. Předsedou Komise je starosta města Frenštát pod Radhoštěm. Členové komise jsou jmenováni předsedou Komise z řad zaměstnanců města Frenštát pod Radhoštěm, příslušných správců vodních toků a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

 3. Komise řídí, koordinuje, kontroluje a přijímá opatření k ochraně před povodněmi, pokud povodeň zasáhne území více obcí a je nutná koordinace prováděných opatření v rámci území s působností ORP Frenštát pod Radhoštěm nebo pokud povodňová komise obce nestačí vlastními silami činit potřebná opatření.

 

Čl.3
Jednání Komise

 

 1. Komise se schází v neveřejném jednání k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní k projednání závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodní.

 2. Komisi svolává předseda povodňové komise. Sídlem Komise je Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm. V případě potřeby může být jednání svoláno i do jiného místa.

 3. Komise si může podle potřeby pozvat k jednání představitele dalších orgánů státní správa a samosprávy, další odborníky a zaměstnance v návaznosti na předpokládaný nebo skutečný rozsah povodně.

 4. Jednání Komise řídí předseda, případně místopředseda Komise.

 5. Z jednání Komise pořizuje zápis pověřený člen Komise. Zápis podepsaný předsedou Komise je předán všem členům Komise do 14 dnů po zasedání. Za povodňové situace jsou závěry Komise předávány členům operativně faxem, emaile, pokud nejsou předány osobně.

 6. Písemné zprávy a podklady pro jednání povodňové komise se předkládají předsedovi Komise, a to nejpozději týden před zasedáním Komise. Za povodňové situace nejpozději před zahájením jednání Komise, k písemným zprávám a podkladům se připojí formulace návrhu usnesení, které má Komise přijmout.

 7. Komise přijímá závěry formou usnesení nebo doporučení.

 8. Ve sporných případech se rozhoduje hlasováním, rozhoduje většina přítomných hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne předseda Komise

 9. Členové Komise mají právo žádat v případě potřeby o svolání povodňové komise.

 10. Komise je schopná rozhodování:

  1. v případě mimo povodeň při souhlasném stanovisku nadpoloviční většiny všech členů Komise

  2. při povodni při souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Komise

V případě nebezpečí z prodlení rozhoduje předseda nebo místopředseda Komise. Ostatní členové budou o rozhodnutích informováni (zápisem, záznamem).

 

Čl.4
Spolupráce Komise s ostatními orgány, organizacemi a občany

 

K zajištění úkolů souvisejících se zmírněním průběhu povodní a škod jimi způsobených, může Komise v období, kdy vykonává svou činnost, vyžadovat v rozsahu stanoveném právními předpisy a schváleným povodňovým plánem pomoc složek IZS, jakož i pomoc ostatních orgánů, právnických a fyzických osob.

 

Čl.5
Zabezpečení činnosti Komise

 

K zabezpečení činnosti Komise slouží za povodní veškeré síly a prostředky, které má úřad ORP k dispozici. O jejich nasazení a využití rozhoduje předseda Komise.

 

Čl.6
Platnost jednacího řádu

 

Tento jednací řád nabyl platnosti schválením Komise dne __________

 

 

 

_______________________________________________

Předseda povodňové komise ORP Frenštát pod Radhoštěm