Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Převážná část území SO ORP Frenštát se nachází v povodí horního toku řeky Lubiny. Výjimku tvoří katastrální území obce Veřovice, které leží v pramenní oblasti řeky Jičínky.

Nejvýznamnějším vodním tokem v SO ORP Frenštát pod Radhoštěm je řeka Lubina. Pramení v k.ú. Trojanovice na SZ úbočí Radhoště ve výšce 740 m n. m. Celková délka toku je 37,1 km a plocha povodí 193,74 km2. Lubina ústí zprava do středního úseku Odry (nad Ostravou). Územím SO ORP protéká z jihu na sever a pocelé délce má bystřinný charakter toku, obdobně jako její levostranné i pravostranné přítoky. Území SO ORP opouští Lubina v říč. km cca 24,0 na hranici k.ú. Tichá s max. průtokem Q100 = 229,0 m3/s.

Významnějšími levostrannými přítoky řeky Lubiny jsou: Lichnovský potok a Rokytná. Z pravostranných přítoků to jsou toky Tichávka s přítoky, Lomná, Bystrý potok a příp. Lánský potok a Radhoštnice. S výjimkou toků Lomná a Bystrý potok (úprava koryta na průtok Q50 – Q100) se jedná o toky pouze s částečnou úpravou koryta a převážně s přírodním charakterem toku.

Povodí Jičínky se nachází na západním okraji SO ORP Frenštát pod Radhoštěm. Pramení ve Veřovických vrších na severovýchodním svahu Kamenárky,  v nadmořské výšce 630 m. Na horním a středním toku teče severozápadním směrem. Na dolním toku směřuje její tok převážně na sever. Délka toku je 25,8 km a plocha povodí činí 113,9 km2. Jičínka ústí zprava do Odry, severně od Kunína v nadmořské výšce 243 m.

Nejvýznamnějšími správci vodních toků na území SO ORP jsou: Povodí Odry, státní podnik a Lesy České republiky, s.p.

Významné vodní toky a jejich povodí na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm

 

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm

Vodní tokMísto profiluř. kmPovodí
[km2]
N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Lubina HP Frenštát p. R. C1, Lubina 29,5 23,2 10 15 25 34 43 57 70
Lubina HP Trojanovice, Lubina 33,3 7,3  4 8 12 16 19 23 27
Tichávka HP Tichá, Tichávka 4,5 20,6 9,81 17,6 27,4 34,6 41,6 50,6 57,4
Lichnovský p. HP Lichnov, Lichnovský potok 2,0 10,0 6,3 9,5 15 20 24 34 42
Lichnovský p. HP Bordovice, Lichnovský p. 4,0 3,5 2 3,5 6 8 10 13,5 16
Lomná HP Frenštát p. R. C2, Lomná 1,1 24,7 11 18 30 38 51 66 82
Lomná HP Trojanovice, Lomná 2,1 7,3 7 13 20 25 30 36 40
Bystrý p. HP Trojanovice, Bystrý potok 4,2 8,0 7 12 19 24 29 36 41
Rokytná HP Trojanovice, Rokytná 1,0 4,3 4 7,5 11,5 14,5 17 21 24
Jičínka Veřovice (u kostela) 21,7 14,0 3 5 9 16 24 35 45

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm se nenachází žádný hlásný profil kategorie A ani B.
Povodí Odry, státní podnik provozuje na území SO ORP jeden hlásný profil kategorie C s automatickým měřením hladiny. Profil se nachází v obci Tichá na vodním toku Tichávka, v ř. km 4,5. Profil je vybavený limnigrafem s automatickýmpřenosem dat a vodočetnou latí.

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Tichá, Tichávka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 140
Pohotovost 180
Ohrožení 220
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

V rámci zlepšení včasného varování na toku Lubina provozuje město Frenštát pod Radhoštěm ve Frenštátu pod Radhoštěm dva hlásné profily kategorie C vybavené automatickými ultrazvukovými hladinoměry. První se nachází na mostě v ulici Dolní na toku Lubina a druhý je umístěn na mostě v ulici Závodí na vodním toku Lomná.

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Frenštát pod Radhoštěm C1, Lubina »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 100
Ohrožení 140
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Frenštát pod Radhoštěm C2, Lomná »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 70
Pohotovost 110
Ohrožení 170
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Pro potřeby obce Veřovice byly vybudovány na vodním toku Jičínka dva hlásné profily kat. C, jejichž provozovatelem je obec Veřovice. Hladinoměrná stanice Veřovice 1 je vybudována na mostě přes Jičínku v jihovýchodní části obce u železničního mostu. Hladinoměrná stanice Veřovice 2 je vybudována na mostě přes Jičínku pod obcí v k. ú. Mořkov. Oba hlásné profily jsou vybaveny ultrazvukovým hladinoměrem s automatickým přenosem dat.

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Veřovice 1, Jičínka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 70
Ohrožení 100
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Veřovice 2, Jičínka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 90
Ohrožení 110
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Dále se naúzemí SO ORP Frenštát pod Radhoštěm nachází několik hlásných profilů kategorie C bez automatického měření vodních stavů nebo průtoků.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Bordovice, Lichnovský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 160
Pohotovost 140
Ohrožení 120
  Pozn.: Hladiny SPA se měří od horní hrany mostovky.
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Lichnov, Lichnovský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 170
Pohotovost 130
Ohrožení 90
  Pozn.: Hladiny SPA se měří od horní hrany mostovky.
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Trojanovice, Bystrý potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 250
Pohotovost 200
Ohrožení 150
  Pozn.: Hladiny SPA se měří od horní hrany mostovky.
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Trojanovice, Lomná »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 370
Pohotovost 310
Ohrožení 250
  Pozn.: Hladiny SPA se měří od horní hrany mostovky.
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Trojanovice, Lubina »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 250
Pohotovost 200
Ohrožení 150
  Pozn.: Hladiny SPA se měří od horní hrany mostovky.
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Trojanovice, Rokytná »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 250
Pohotovost 200
Ohrožení 150
  Pozn.: Hladiny SPA se měří od horní hrany mostovky.
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 


Hlásné profily na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.