Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni

Činnost a jednání povodňové komise města Frenštát pod Radhoštěm se řídí Jednacím řádem povodňové komise ORP Frenštát pod Radhoštěm.

Zahájení činnosti povodňové komise ORP Frenštát pod Radhoštěm včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňové knihy a vyrozumí se o tom:

 • Povodňové orgány sousedních ORP
 • Povodňový orgán Moravskoslezského kraje
 • KOPIS HZS Moravskoslezského kraje
 • Vodohospodářský dispečink Povodí Odry, státní podnik

Komise řídí, koordinuje, kontroluje a přijímá opatření k ochraně před povodněmi, pokud povodeň zasáhne území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm a je nutná koordinace prováděných opatření.

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může Povodňový orgán ORP Frenštát pod Radhoštěmobdržet:

 • od povodňového orgánu Moravskoslezského kraje
 • od povodňových orgánů obcí ve SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků
 • z internetu (http://www.pod.cz, http://www.chmi.cz)
 • od HZS Moravskoslezského kraje
Dále uvedené činnosti povodňové komise nejsou seřazeny podle priority nebo pořadí provádění, lze je měnit v závislosti na celkové situaci na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm.

a) Činnost povodňového orgánu ORP Frenštát pod Radhoštěm v době mimo povodeň:

 • zajišťuje zpracování, aktualizaci a doplnění povodňového plánu SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • organizuje povodňové prohlídky vodních toků
 • potvrzuje soulad textové a grafické části povodňových plánů jednotlivých obcí ve SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • zajišťuje materiální vybavení, technickou přípravu a jiné úkoly související s ochranou před povodněmi
 • seznamuje se s povodňovým plánem a jeho případnými změnami, upřesňuje plán adres a spojení mezi účastníky ochrany před povodněmi

b) V případě obdržení upozornění nebo výstrahy ČHMÚ (zpravidla prostřednictvím KOPIS HZS Moravskoslezského kraje nebo KÚ Moravskoslezského kraje); v případě povodňového ohrožení dle uvážení povodňového orgánu ve spolupráci s hlásnou službou

 • je nutno věnovat zvýšenou pozornost vodním tokům a vývoji počasí
 • upozornit všechny členy povodňové komise a prověřit jejich případnou dosažitelnost podle plánů spojení
 • prověřit funkčnost spojení na povodňové orgány sousedních ORP
 • sledovat další zprávy a vývoj situace na internetových stránkách ČHMÚ, Povodí Odry, státní podnik nebo Ministerstva zemědělství
 • pravidelně sledovat zprávy ve sdělovacích prostředcích o vývoji počasí
Za průběh činností je zodpovědný předseda nebo místopředseda povodňové komise ORP Frenštát pod Radhoštěm nebo jimi pověřený člen povodňové komise.

c) Činnost povodňového orgánu ORP Frenštát pod Radhoštěm při vzniku I. SPA:

 • zahajuje činnost hlásné a hlídkové služby ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • prověřuje spojení a dosažitelnost povodňových orgánů sousedních ORP a povodňových orgánů obcí ve SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad SO ORP (http://www.pod.cz, http://www.chmi.cz)
 • prověřuje spojení a použitelnost všech mechanizací a materiálu k případnému zásahu na vodních tocích (je možné již některou potřebnou mechanizaci aktivovat - ucpávání některých objektů na tocích a podobně)
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace
 • prověřuje připravenost zasedacích prostor a jejího technického zázemí pro případ nutnosti svolání povodňové komise
Za činnost zodpovídá předseda nebo místopředseda povodňové komise ORP Frenštát pod Radhoštěm.

d) Činnost povodňového orgánu města Frenštát pod Radhoštěm při vzniku II. SPA:

 • zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovým orgánům obcí ve SO ORP Frenštát pod Radhoštěm a sousedním ORP
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad SO ORP (http://www.pod.cz, http://www.chmi.cz)
 • předseda povodňové komise ORP Frenštát pod Radhoštěm nebo místopředseda svolává povodňovou komisi ORP a zahajuje její činnost v případě, že povodeň zasáhne SO ORP Frenštát pod Radhoštěm a je reálný předpoklad dalšího zhoršování povodňové situace
 • svolání povodňové komise ORP Frenštát pod Radhoštěm se oznamuje povodňovým orgánům obcí ve SO ORP Frenštát pod Radhoštěm, sousedních ORP a Moravskoslezského kraje, správci vodních toků (Povodí Odry, státní podnik, Lesy České repuliky, s. p.), KOPIS HZS Moravskoslezského kraje
 • po zvážení situace vyhlašuje II. SPA pro povodní zasaženou oblast. Tuto skutečnost povodňová komise oznamuje povodňovým orgánům obcí ve SO ORP Frenštát pod Radhoštěm, sousedních ORP, a Moravskoslezského kraje, správci vodních toků (Povodí Odry, státní podnik, Lesy České republiky, s. p.), KOPIS HZS Moravskoslezského kraje
 • uvádí do pohotovosti majitele všech mechanismů a materiálů s upozorněním na možnou nutnost použití při protipovodňovém zásahu. V případě, že je mechanizace již aktivována operativně řídí její nasazení na potřebných místech (ucpané mosty, mostky a lávky)
 • zajišťuje prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné a hlídkové služby obcí na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm a vyhodnocuje získané informace
 • dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování komunikací, požádá povodňová komise ORP Frenštát pod Radhoštěm Policii ČR o uzavření těchto úseků silnic
 • upozorňuje na vzniklé povodňové situace povodňové orgány obcí ve SO ORP Frenštát pod Radhoštěm a sousedních ORP, je s nimi v pravidelném spojení, vzájemně se informují o vývoji povodňové situace
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace
 • vede záznamy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce
Za činnost zodpovídá předseda povodňové komise ORP Frenštát pod Radhoštěm, v případě jeho nepřítomnosti pak místopředseda povodňové komise, případně jimi pověřený člen povodňové komise.

e) Činnost povodňového orgánu města Frenštát pod Radhoštěm při vzniku III. SPA:

 • zabezpečuje pravidelné informování o vývoji povodňové situace povodňovým orgánům obcí ve SO ORP Frenštát pod Radhoštěm a sousedním ORP
 • sleduje pomocí internetových stránek průběh a vývoj povodně a srážek v povodí nad obcí (http://www.pod.cz, http://www.chmi.cz)
 • povodňová komise zasedá nepřetržitě, na zasedání může přizvat další odborné osoby, jejichž pomoci je potřeba k provádění nutných protipovodňových zásahů a opatření
 • po zvážení situace vyhlašuje III. SPA pro povodní zasaženou oblast. Tuto skutečnost povodňová komise oznamuje povodňovým orgánům obcí ve SO ORP Frenštát pod Radhoštěm, sousedních ORP a Moravskoslezského kraje, správci vodních toků (Povodí Odry, státní podnik, Lesy České republiky, s. p.), KOPIS HZS Moravskoslezského kraje
 • v případě, že lze usoudit z vývoje a průběhu povodně v povodí nad územím SO ORP na další stoupající tendenci, upozorní na situaci povodňové orgány příslušných obcí
 • zajišťuje prostřednictvím pověřeného člena povodňové komise informace od hlásné a hlídkové služby obcí na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm a vyhodnocuje získané informace, např. nasazení pracovníků k odstraňování zachycených předmětů na objektech přes vodní toky (mosty, mostky, lávky). Operativně dle potřeby organizuje nasazení všech mechanismů a materiálů k zabezpečení ochrany před povodněmi nebo ke zmírnění následků povodně
 • ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi organizuje zabezpečovací a záchranné práce ke zmírnění škodlivých účinků povodně, přijímá opatření ke zmírnění škodlivých účinků povodně
 • koordinuje a řídí činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi
 • vyžaduje v případě nutnosti pomoc fyzických a právnických osob
 • vyžaduje v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení pomoc Armády ČR
 • pravidelně se informuje o vývoji situace v povodí u správce Povodí Odry, státní podnik a na centrálním předpovědním pracovišti ČHMÚ Praha
 • pravidelně sleduje a vyhodnocuje další vývoj povodňové situace
 • zjišťuje provádění dokumentace během povodně
 • v případě nezvládání povodňové situace již nasazenými prostředky, lze požádat o pomoc u složek IZS
 • podílí se na organizaci zdravotní a hygienické péče
 • vede záznamy v povodňové knize
 • provádí evidenční a dokumentační práce
 • prověřuje připravenost prostor pro náhradní ubytování a stravování
 • v případě nutnosti organizuje evakuaci povodní ohrožených obyvatel, majetku, zvířat. Dále organizuje zdravotní péči, náhradní zásobování, ubytování, stravování, dopravu a další funkce
 • dochází-li k další stoupající tendenci a zaplavování komunikací, požádá povodňová komise ORP Frenštát pod Radhoštěm Policii ČR o uzavření těchto úseků silnic
 • v případě, že povodňový orgán ORP vlastními silami nestačí zvládat povodňovou situaci na území SO ORP, vyžaduje u příslušného nadřazeného povodňového orgánu Moravskoslezského kraje nutnou pomoc, případně převzetí řízení organizace ochrany před povodněmi na území SO ORP. Povodňová komise ORP Frenštát pod Radhoštěm v tomto případě zůstává nadále v činnosti a při provádění protipovodňových opatření se řídí pokyny povodňové komise Moravskoslezského kraje a spolupracuje s ní
 • v případě vybřežování vody z koryt toků provádí evakuaci postižených osob ze záplavového území, případně vyzve obyvatele k opuštění prostoru a pomocí Policie ČR uzavře oblast postiženou povodní
 • v případě další stoupající tendence na vodotečích jsou prováděny obhlídky inundačního území a kontroluje se pohyb osob v tomto území, provede se vypnutí trafostanic VN, které by mohly být ohroženy záplavou. Osoby budou vyzvány k opuštění prostoru
Za činnost zodpovídá předseda povodňové komise ORP Frenštát pod Radhoštěm, v případě jeho nepřítomnosti pak místopředseda povodňové komise, případně jimi pověřený člen povodňové komise.