Charakteristika zájmového území

Správní obvod ORP Frenštát pod Radhoštěm spadá do okresu Nový Jičín v jihovýchodní části Moravskoslezského kraje. Na severovýchodě sousedí se správním obvodem ORP Frýdek-Místek, na východě s SO ORP Frýdlant nad Ostravicí, na severu se správním obvodem ORP Kopřivnice, na západě je jeho sousedem správní obvod ORP Nový Jičín a na jihu SO ORP Rožnov pod Radhoštěm. V územním celku SO ORP Frenštát pod Radhoštěm se nachází celkem 6 obcí: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Lichnov, TicháTrojanovice a Veřovice. Pouze Frenštát pod Radhoštěm má statut města.

Celková výměra území činí 9 869 ha, z čehož zabírají lesy 43,3 %,orná půda 23,2 %,  trvalé travní porosty 16,7 %, zahrady 5,8 %,  vodní plochy 1,1 %, ostatní a zastavěná plocha zabírá zbylých 9,8 %.  K 31. 12. 2013 žilo v SO ORP 19 135 obyvatel, což odpovídá hustotě 193,9 obyvatel/km2.

Z geomorfologického hlediska se území rozkládá na hranici dvou soustav, přičemž valná většina území náleží soustavě Vněkarpatské sníženiny, zde zastoupena geomorfologickým celkem Podbeskydská pahorkatina. Jižní část území spadá do provincie Vnější Západní Karpaty, zastoupené celkem Moravskoslezské Beskydy.

Z geologického hlediska tvoří horninový podklad karpatský flyš, který je typický rytmickým střídáním pískovcových, příp. slepencových (propustných) a jílovcových (nepropustných) vrstev. Tento geologický podklad je v případě saturace vodou náchylný ke svahovým pohybům - zejména sesuvům. V nižších polohách (přibližně pod 550 m n.m.) je flyš překrytý kvartérním sedimentem - zejména štěrky a písky a hlinito-kamennítým materiálem.

Z půdních typů převažují cca nad 450 m n.m. kambizemě. Zbytek území tvoří úřevážně mírně podmáčené pseudogleje a v nivách řek fluvizemě.

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje od 7-8°C v nižších polohách po 3-4°C na hřebenech Radhoště a Velkého Javorníku. Z hlediska průměrného ročního úhrnu srážek patří nejvyšší partie zájmového území mezi srážkově nejbohatší území ČR. Roční úhrn srážek na hřebenech dosahuje přes 1200 mm a i v nižších výškách dosahuje přes 750 mm. Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá SO ORP Frenštát pod Radhoštěm do klimatických mírně teplých oblastí MT7, MT3, MT1 a nejvyšší partie do chladné oblasti CH6.

Základní hydrologické údaje jsou uvedeny v příslušné kapitole Hydrologické údaje.