Charakteristika zájmového území

Správní obvod ORP Frenštát pod Radhoštěm spadá do okresu Nový Jičín v jihovýchodní části Moravskoslezského kraje. Na severovýchodě sousedí se správním obvodem ORP Frýdek-Místek, na východě s SO ORP Frýdlant nad Ostravicí, na severu se správním obvodem ORP Kopřivnice, na západě je jeho sousedem správní obvod ORP Nový Jičín a na jihu SO ORP Rožnov pod Radhoštěm, který spadá do Zlínského kraje. V územním celku SO ORP Frenštát pod Radhoštěm se nachází celkem 6 obcí: Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Lichnov, TicháTrojanovice a Veřovice. Pouze Frenštát pod Radhoštěm má statut města. V obcích, které tvoří celé správní území, žilo k 1. 1. 2021 celkem 19 386 obyvatel z toho 9 565 mužů a 9 821 žen. Celková rozloha SO ORP Frenštát pod Radhoštěm je 9 872,1 ha.

Obce SO ORP Frenštát pod Radhoštěm

 

Digitální model reliéfu územ SO ORP Frenštát pod Radhoštěm

 

Sklonitostní poměry na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geologického hlediska tvoří horninový podklad karpatský flyš, který je typický rytmickým střídáním pískovcových, příp. slepencových (propustných) a jílovcových (nepropustných) vrstev. Tento geologický podklad je v případě saturace vodou náchylný ke svahovým pohybům - zejména sesuvům. V nižších polohách (přibližně pod 550 m n.m.) je flyš překrytý kvartérním sedimentem - zejména štěrky a písky a hlinito-kamennítým materiálem.

Území správního obvodu z geomorfologického hlediska náleží k Alpsko-himalájskému systému, provincii Západní Karpaty, subprovincii Vnější Západní Karpaty. Severní část území náleží k oblasti Západobeskydské podhůří, zbytek území k oblasti Západní Beskydy

 

Struktura půdního fondu

Území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm se rozkládá na 9 872,1 ha. Zemědělská půda zabírá z celkové rozlohy správního obvodu 4 519,2 ha, nezemědělská půda zabírá 5 352,9 ha.

Na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm dominuje půdní typ kambizem a jeho variety (např. mesobazická). V blízkosti vodních toků dominuje půdní typ glej fluvický, fluvizem modální a také pseudoglej.

Využití pozemků na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm (dle ČSÚ, k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha (ha)
Orná půda 2 287,1
Zahrada 572,7
Ovocný sad 2,1
Trvalý travní porost 1 657,3
Lesní pozemek 4 274,2
Vodní plocha 110,5
Zastavěná plocha a nádvoří 196,4
Ostatní plocha 771,8

 

Charakteristika obcí v SO ORP Frenštát pod Radhoštěm

Základní údaje o obcích v SO ORP Frenštát pod Radhoštěm (dle ČSÚ, k 31. 12. 2020)

Území Počet obyvatel Celková výměra (ha)
Mapa
Bordovice 640 629,9
Frenštát pod Radhoštěm 10 652 1 143,4
Lichnov 1 572 1 209,7
Tichá 1 844 1 644,6
Trojanovice 2 685 3 585,4
Veřovice 1 993 1 659,1

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm do klimatických oblastí MT2, MT9, CH6 a CH7.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí

Charakteristika MT2 MT9 CH6 CH7
Počet letních dnů 20 - 30 40- 50 10 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 140 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40 60 - 70 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -3 - (-4) -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18 14 - 15 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 2 - 4 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8 5 - 6 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 100 - 120 140 - 160 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500 400 - 450 600 - 700 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 400 - 500 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 60 - 80 120 - 140 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160 120 - 150 150 - 160 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50 40 - 50