Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Frenštát pod Radhoštěm srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Řada ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi.

Na území ORP Frenštát pod Radhoštěm je ohrožováno povodní zhruba 514 budov. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Počty ohrožených nemovitostí (domovních čísel) v jednotlivých záplavových územích v obcích SO ORP Frenštát pod Radhoštěm

Obec Q5 Q20 Q100 jiné ohrožení
Bordovice 4 2 6 -
Frenštát pod Radhoštěm 2 - 4 92
Lichnov 3 9 11 -
Tichá 2 12 95 -
Trojanovice - - - 213
Veřovice - - - 59
Celkem v SO ORP Frenštát pod Radhoštěm
11 23 116 364

Ohrožené objekty - agregované na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm


Ohrožující objekty

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryta toků, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost. Ohrožujícími objekty na území SO ORP mohou být zejména areály zemědělských družstev, průmyslové areály, sklady nebezpečných látek a čistírny odpadních vod, u nichž hrozí zaplavení při povodních.

V záplavovém území vodních toků na území SO ORP se nachází několik objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se především o objekty čističek odpadních vod a průmyslové výroby. »
Ohrožující objekty a kontaminovaná místa v jednotlivých obcích SO ORP Frenštát pod Radhoštěm jsou vypsány v následujících tabulkách.

Seznam ohrožujících objektů na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm

Název objektu
Ohrožující látka
Odkaz do mapy
ČOV Lichnov Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky
ČOV Tichá Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky
ČOV Frenštát pod Radhoštěm Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky
Kovovýroba HOPP Tichá Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky

Seznam kontaminovaných míst dle databáze SEKM na území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm 

Obec Název Typ lokality Kontaminanty
Bordovice Slévárna hliníku kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita Kovy, Kovy velmi nebezpečné
Bývalé izolační závody kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita Anorg.ostatní, Anorg.více nebezpečná, fenoly, NEL

Frenštát pod Radhoštěm
Areál Bumbalovy továrny obchodní / logistický areál NEL
Siemens elektromotory, s.r.o. kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita NEL
Jaslovská kasárna střelnice / vojenské výcvikové prostory NEL, PAU, Anorg.ostatní, Anorg.více nebezpečná, ClU
Tichá ZD Javorník a.s. výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami ClU, NEL
Lichnov ZD Javorník a.s. výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami ClU, NEL
Trojanovice Muniční sklad Pindula střelnice / vojenské výcvikové prostory --


Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území SO ORP Dobříš. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
Kontaminovaná místa (mimo SEKM)