Charakteristika zájmového území

Oblast SO ORP Bruntál leží v západní části Moravskoslezském kraje. Do správního obvodu ORP Bruntál spadají obce: Andělská Hora, Bílčice, Bruntál, Dětřichov nad Bystřicí, Dlouhá Stráň, Dvorce, Horní Benešov, Horní Životice, Karlova Studánka, Karlovice, Křišťanovice, Leskovec nad Moravicí, Lomnice, Ludvíkov, Mezina, Milotice na Opavou, Moravskoslezský Kočov, Nová pláň, Nové Heřminovy, Oborná, Razová, Roudno, Rudná pod Pradědem, Staré Heřminovy, Staré Město, Světlá Hora, Svobodné Heřmanice, Široká Niva, Václavov u Bruntálu, Valšov, Vrbno pod Pradědem. K 1. 1. 2019 měl SO ORP Bruntál 92 018 obyvatel.

 

Katastrální území SO ORP Bruntál

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geologický podklad území je tvořen především prvohorními, kulmskými sedimenty - drobami, slepenci a břidlicemi. Podloží je převážně hercynského původu, přesto se zde prolínají i prvky polanské a karpatské provincie. V úzké zóně směrem k Bruntálu vystupuje 8 nejvýraznějších mladých výlevů čedičů, tufitů, tufů, které tvoří největší plochy neovulkanitů na Moravě. Z kvartérních prvků se zde uplatňují především svahoviny, sprašové a okrajové hlíny. V nejvyšších částech území se místy nachází mělčí ložiska humolitů. Na západní hranici ORP Bruntál navazuje komplex Hrubého Jeseníku se svou okrajovou části tvořenou převážně fylity.

Z hlediska geomorfologie leží území na rozhraní Hrubého a Nízkého Jeseníku. Reliéf představuje tektonicky zdvižený zarovnaný povrch, který má většinou charakter plošiny oddělené 150 – 330 m vysokým okrajovým zlomovým svahem od okolí. Vodní toky, které stékají na všechny strany plošiny a intenzivně se do ní zařezávají vytvářejí 130 – 270 m hluboká a skalnatá údolí. Nad zarovnaný povrch se mírně zvedají nejvyšší kopce, výrazně vystupují neovulkanické suky s převýšením až 100 m, nejnápadněji Velký Roudný a Uhliřský vrch.
Území se výrazně svažuje od západu směrem k východu. Na západu je tvořené hornatinami (Hrubého Jeseníku) a na východu spíše nížinami až pahorkatinami. Plošina má výškovou členitost – členité pahorkatiny 100 – 150 m. Okrajové svahy mají charakter ploché až členité vrchoviny s výškou členitostí 170 – 300 m. Nejvyšší část Nízkého Jeseníku na západě dosahuje až 800 m n. m. a směrem k východu jeho výška klesá až na 350 m n. m. Nízký Jeseník je tvořen geomorfologickými podcelky: Branická vrchovina, Bruntálská vrchovina, Domašovská vrchovina, Oderské vrchy, Slunečná vrchovina, Stěbořická vrchovina, Vítkovská vrchovina a Tršická pahorkatina.

Struktura půdního fondu

Na plošinách převažují kyselé typické kambizemě, často oglejené až pseudoglejové. V plochých sníženinách např. v okolí Bruntálu, se vyskytují většinou plochy primárních pseudoglejů, severně od Bruntálu ve vyšších částech i organozemě typu mělčích rašelin.

Území SO ORP Bruntál má celkovou rozlohu 62 985 ha. Zemědělská půda tvoří 27 825 ha, z toho je 11 110 ha orná půda. Nezemědělská půda se skládá z 35 160 ha, ze které je 29 438 ha lesní půda a 569 ha zastavěných ploch a nádvoří.

Využití pozemků na území SO ORP Bruntál (k 31. 12. 2018)

Výměra půdy celkem (ha)

62 985
Zemědělská půda (ha) 27 825
Orná půda (ha) 11 110
Nezemědělská půda (ha) 35 160
Lesní půda (ha) 29 438
Zastavěné plochy a nádvoří (ha) 569

Klimatické charakteristiky

Dle E. Quitta se plošiny do 600 m nachází v oblasti MT2 a MT3 a okrajové svahy v mírně teplé oblasti MT7. Vyšší partie leží v chladné oblasti v CH7. Průměrná roční teplota vzduchu v oblasti Bruntálu je 6,2° C, průměrný roční počet dní s průměrnou teplotou nad 8° C je 160 dní a průměrný úhrn srážek za rok se pohybuje okolo 678 mm. Vegetační období má 135 dnů.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí

Charakteristika MT2 MT3 MT7 CH7
Počet letních dnů 20 - 30 20 - 30 30 - 40 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 120 - 140 140 - 160 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 130 - 160 110 - 130 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -3 - (-4) -2 - (-3) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17 16 - 17 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 6 - 7 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7 7 - 8 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 110 - 120 100 - 120 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500 350 - 450 400 - 450 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 250 - 300 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 60 - 100 60 - 80 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160 120 - 150 120 - 150 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50 40 - 50

 

Vodní toky na území SO ORP Bruntál

Vodní toky relevantní pro území správního obvodu ORP Bruntál

 

Nejvýznamnějším vodním tokem, který protéká oblastí je řeka Opava. Ta vzniká soutokem Zlaté a Černé Opavy ve Vrbně pod Pradědem a v Ostravě ústí z levé strany do Odry. Délka toku činí 110,7 km a plocha povodí zaujímá 2037,5 km2. Jejím nejvýznamnějším přítokem je Moravice, která se do Opavy vlévá v Opavě. Od Vrbna až po Krnov řeka protéká hlubokým údolím a má horský charakter s častými peřejemi. Dále se otevírá a vytváří širokou nivu. Téměř celý tok je upravený, nicméně povodně v roce 1997 změnily na mnoha místech průběh toku a na některých úsecích byl řece ponechán přírodě blízky charakter s meandry, štěrkovými lavicemi a ostrůvky.